Обновено: вторник, 22 ноември 2011 14:34

Евростипендии

Документи за стипендии по проект "Студентски стипендии и награди 2010-2012", съфинансиран от Европейския социален фонд, ще се приемат на хартиен носител от 13 до 30 юни в Центъра за прием на документи.

Важно: В случай, че по обективни причини студентът е възпрепятстван лично да подаде формуляра във висшето училище, той може да упълномощи свой представител с нотариално заверено пълномощно.

Важно! Примерна бланка за европейски награди

Работно време:
от 9 до 12 часа и от 13 до 16 часа