100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 28 август 2019 15:12

График за записване на студентите от ОКС "бакалавър" за зимен семестър на учебната 2019/2020

Редовно обучение

Срокове за записване Курс
1 16.09. - 27.09.2019 г. (по график)
трети курс
2 30.09 - 03.10.2019 г. втори курс
3 04.10 - 09.10.2019 г. четвърти курс
4 10.10 - 11.10.2019 г. пети курс

 

Дистанционно обучение

  от 01.10.2019 г. до 18.10.2019 г.

Записване за трети курс по график

 

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.