Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: понеделник, 31 май 2021 13:01

Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните отношения за специалностите от направление „Политически науки“

Предварителен списък на първенците в конкурса за есе на чужд език

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

НА ТЕМА

"COVID-19 СЛЕД 2020: ОТВОРЕН СВЯТ - ЗАТВОРЕН СВЯТ"

ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"

1. Конкурсът за есе на тема "COVID-19 след 2020: Отворен свят - Затворен свят" е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС .

2. В конкурса могат да участват български граждани, завършващи средно образование в годината на кандидатстване.

3. На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити (вкл. изпит по чужд език) в УНСС за Професионално направление "Политически науки"

4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл), утвърдени от Ректорския съвет на УНСС.

5. Есето следва да е написано на един от посочените в Указанията чужди езици и да отговаря строго на другите формулирани там изисквания.

6. Крайният срок за изпращане на есето в електронен вид е 27.05.2021 г. на електронен адрес: konkurs_2020@unwe.bg.

7. Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на факултет "Международна икономика и политика", утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър".

8. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 31.05.2021 г., който се публикува на страницата на УНСС. Комисията изготвя окончателен списък на първенците след събеседване с тях на 05.06.2021 г.

9. На първенците в конкурса се издава сертификат за признаване на оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС.

10. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС.

11. Участниците, спечелили конкурса не се освобождават от такси при кандидатстване, и от задължението да подадат документи за участие в класирането, към които прилагат получения сертификат с призната оценка Отличен (6) от кандидатстудентски изпит.

12. Участниците в конкурса трябва да изпратят заедно с есето декларация свободен текст, че завършват средното си образование през учебната 2020/2021 г. и да посочат училището, в което се обучават.

13. Сертификатът се представя от кандидат-студента - първенец в конкурса при подаване на документи за класиране в УНСС.

14. Въпроси по повод на конкурса могат да бъдат отправяни на електронен адрес: konkurs_2020@unwe.bg.


УКАЗАНИЯ

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

НА ТЕМА "COVID-19 СЛЕД 2020: ОТВОРЕН СВЯТ - ЗАТВОРЕН СВЯТ" ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРИЕМ

В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"

Есето представлява разсъждения и умозаключения по дадената тема, представени в писмен вид. В него се посочва и обосновава индивидуалната позиция (теза) на пишещия. Тезата представлява точно и ясно изразено твърдение, което трябва да бъде аргументирано и обосновано. Важно е след това всеки елемент на есето да доказва валидността и значимостта на тезата. Тезата обикновено се изказва с едно изречение, но може да бъде и абзац – задължително е обаче да бъде изказана ясно. В подкрепа на тезата може да се използва както научна аргументация (факти и закономерности), така и житейски "материал" (случки и лични преживявания).

Аргументацията на тезата може да се осъществи чрез различни подходи (в т.ч. в съчетание):

· идентифициране на причинно-следствени връзки между явления и факти;

· съпоставяне и противопоставяне на факти и явления;

· привеждане на примери, отразяващи конкретни факти и явления;

· позоваване на мнение на различни авторитети в съответната област;

· разсъждения, провокирани от личен опит;

· статистически данни;

· използване на цитати в защита на тезата;

· използване на други подходи като антитеза, сравнения, градация.

Възможно е да се изразява емоционалната съпричастност към разглеждания въпрос. В представянето на различните по своя характер доказателства трябва да има логика, да не се нарушават причинно-следствените връзки. Използваните източници (ако има такива) се посочват изчерпателно в края на текста.

Есето трябва:

· да е написано на един от следните езици - английски, немски, френски, испански, руски;

· да е в обем между 14 500 - 18 000 знака (Characters with spaces), без титулната страница, съдържанието и източниците;

· да е във формат - .doc или .docх (Word 97-2010), Times New Roman/12, разстояние между редовете - 1.5;

· да има титулна страница с посочени - трите имена на автора, възраст, населено място, електронен адрес и телефон за обратна връзка (трите имена и населеното място да присъстват и на български език);

· да има втора страница със съдържание, отразяващо ясното структуриране на текста (подзаглавията от съдържанието да присъстват и на съответното място в текста);

· да бъде изпратено до 27.05.2021 г. на следния електронен адрес: konkurs_2020@unwe.bg.