Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: петък, 09 декември 2022 12:57

Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА

ЗА ПРИЕМ В

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИОЛОГИЯ” В УНСС

1. Конкурсът за есе е за прием в ОКС „Бакалавър“, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология"

2. В конкурса могат да участват ученици, завършващи средно образование през учебната 2022-2023 (ученици в 12 клас).

3. На първенците от конкурса се признава оценка Отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“.

4. Участниците в конкурса разработват есе съгласно „Указания за разработване на есе на социално-икономическа тема“   (вж. „Указания за разработване на есе на социално-икономическа тема”), приети от Ректорския съвет на УНСС.

5. Конкурсът се провежда в два кръга. Подаването на есета за участие в първи кръг приключва на 31.03.2023 г. Подаването на есета за участие във втори кръг завършва на 31.05.2023 г.

6. Участието в първи кръг не изключва възможност за участие във втория.

7. Темите за разработване на есе за участие в Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2023 са:

     1.  Обществени кризи и конфликти

     2.  Власт и (не)доверие

8. Кандидатите избират една от посочените теми, по която разработват есе.

9. Есетата се изпращат чрез попълнен формуляр на електронен адрес: [email protected] за първият кръг до 31.03.2023 г., за вторият кръг до 31.05.2023 г.

10. Участниците в конкурса трябва да изпратят заедно с есето декларация, че завършват средното си образование през учебната 2022/2023 г. и да посочат училището, в което се обучават.

11. Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на Общоикономически факултет, утвърдена от заместник-ректора по учебната дейност.

12. Комисията оценява всички изпратени есета по критерии:

  • ясно формулирана авторова теза в съответствие с избраната тема;
  • целенасочена и задълбочена аргументация;
  • структурираност на изложението;
  • стилова и езикова грамотност.

13. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 20.04.2023 г. за участниците в първи тур и до 20.06.2023 г. – за участвалите във втори тур.

14. Резултатите от конкурса се публикуват на страницата на УНСС.

15. На първенците в конкурса се издава сертификат с резултата от конкурса за признаване на оценка Отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология"

16. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС.

17. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС.

18. Ако кандидатите желаят да кандидатстват и за други специалности, могат да участват в класирането по реда, установен от Правилника за прием на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС.

19. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема и в съответствие с Правилник за приемане на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС през учебната 2023-2024 г. нямат право да участват в Националния конкурс:

  • Чуждестранни граждани от страни извън ЕС;
  • Лица, които излежават присъди към началото на учебната година;
  • Лица, които са студенти в същото или друго висше училище, ако не представят документ, че са се отписали.

20. Първенците в конкурса, на които е издаден сертификат, не се освобождават от такси при кандидатстване и от задължението да подадат документи за участие в класирането, към които прилагат получения сертификат с призната оценка Отличен (6) от кандидатстудентски изпит.