Обновено: сряда, 14 юни 2017 15:39

За програмата

Съвместна магистърска програма между УНСС и

Университета Нотингам Трент – Великобритания

“Европейски бизнес и финанси”

 

Joint Master Degree of Sciences between the UNWE and the

Nottingham Trent UniversityUnited Kingdom

European Business and Finance

 

 

От септември 2007 г. стартира съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент – Великобритания.

През 2016 г. завърши осмият випуск. Обучението по „Европейски бизнес и финанси“ подготвя успешни мениджъри в пан-европейската бизнес среда. В програмата се разглеждат финансови и бизнес теми на оперативно и стратегическо ниво.

Завършилите програмата студенти получават българска и английска диплома.

Срок на обучение: 4 семестъра / 2 години

 

  1. Първа учебна година

 

През първата академична година обучението се осъществява в УНСС - София. През този период студентите изучават дисциплини, които са свързани с функционирането на бизнеса – финанси, управление на човешките ресурси и маркетинг. В частност, модулите, които се изучават през първата година, са Международни финанси, Финансов мениджмънт, Международен маркетинг, Глобален стратегически мениджмънт, Специализиран курс по управленско счетоводство, Международно търговско право, Методи за изследване в международния бизнес и формиране на екипи, Бизнес английски.

 

  1. Втора учебна година

3-ти семестър (Нотингам бизнес скул)

През първия семестър на втората академична година обучението се провежда в университета Нотингам Трент – Великобритания, съгласно утвърдения учебен план от този университет. През този период студентите имат възможност да се обучават по дисциплини, свързани  с функционирането на бизнеса на стратегическо ниво. Това дава възможност на студентите да се запознаят с практиката на стратегическия мениджмънт във Великобритания и САЩ и да направят сравнителни изследвания.

Обучението в Нотингам трае 3 месеца (от средата на м. септември до средата на м. декември). Занятията се провеждат всеки ден от понеделник до петък.Студентите се разпределят в групи със студенти от Чехия и Полша, което гарантира обучение в мултикултурна среда.

4-ти семестър

През втория семестър на втората учебна година студентите осъществяват преддипломен стаж и разработват и защитават магистърска теза. Студентите осъществяват стаж в практиката в компания в европейска държава по избор, одобрена от управлението на програмата. Изборът на студента е свързан с конкретен изследователски проблем и подготовка на магистърска теза.

 

 

Резултати от обучението в съвместната магистърска

програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и

университета Нотингам Трент

 

Студентите в съвместната магистърска програма “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент - Великобритания получават следните теоретични знания и практически умения:

 

  1. Критичен и аналитичен подход към състоянието и развитието на бизнес организациите и на финансите в европейски контекст
  2. Разбиране и способност за самостоятелно анализиране на новите съвременни проблеми на бизнеса, финансите и управлението на бизнес организациите в разширения Европейски съюз
  3. Разширяване на потенциала от знания и развиване на подходящи компетенции и умения на студентите относно теоретичните концепции в сферата на мениджмънта, финансите, оперирането и организацията на предприятията в европейски контекст
  4. Задълбочаване на разбирането на крос културалните въпроси в пан-европейската бизнес среда чрез осигуряването на възможност студентите да се обучават в повече от една държава и да осъществят преддипломен стаж в европейска страна по избор
  5. Възможност студентите да продължат тяхната академична и професионална кариера в сферата на европейския бизнес и финанси
  6. Усъвършенстване на езиковите умения на студентите чрез осигуряването им на обучение на чужди езици

 

Завършилите програмата могат да работят като: специалисти и експерти в  сферата на националния и международния бизнес, националната и глобалната финансова система, корпоративни дружества, финансови и нефинансови институции, международни финансови организации, мултинационални корпорации, органи на централната и местната администрация и др.

 

Диплома

Завършилите програмата ще получат дипломи за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” от УНСС и от университета Нотингам  Трент – Великобритания. Обучението в съвместната магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” между УНСС и университета Нотингам Трент е равносилно на обучение в магистърска степен във Великобритания.

Обучението в УНСС е по правилата и стандартите на Университета Нотингам Трент.