100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 13 февруари 2017 16:55

Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2016 г.

Уведомяваме Ви, че със Заповед на Ректора на УНСС № 280/23.02.2016 г. е обявен конкурс за финансиране на университетски научни (научноизследователски) проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2016 г., както следва:

1. Колективни проекти за научни изследвания;

2. Проекти за частично финансиране на научни прояви (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.), с провеждане  през календарната година.

 Приоритетните направления на конкурса през 2016 г. са:

1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа.

2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.

Проектните  предложения се подават електронно и се представят (в една разпечатка) в сектор “НИД и научни прояви” към дирекция “Наука” не по-късно от   23 март 2016 г.

 

За справки:

тел. (02) 8195 253

e-mail: stgeorgieva@unwe.bg, n_elena@unwe.bg и marinaborisova@unwe.bg.

 


Заповед на Ректора на УНСС

Указания за участие

Образец за научно изследване

Образец за научна проява (форум)

Указания за електронно кандидатстване

Ръководство за потребитeлите на "Интегрирана информационна система за НИД на УНСС"

Списък на проектите, кандидатстващи за финансиране

Заповед за класиране

Класиране