Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: вторник, 30 март 2021 10:22

Национален конкурс за написване на есе на социалнополитическа тема за специалностите от направление „Политически науки“

РЕГЛАМЕНТ

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА

СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКА ТЕМА

ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"

 

1. Конкурсът за есе на социалнополитическа тема е за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС.

2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, завършили през 2021 година.

3. На първенците в конкурса се признава оценка Отличен (6.00) от положен кандидатстудентски изпит в УНСС за Професионално направление "Политически науки".

4. Участниците в конкурса разработват есето, съгласно "Указания за разработване на есе" (вж. съответния файл.).

5. Есето следва да е написано на български език и да отговаря строго на другите формулирани там изисквания.

6. Крайният срок за изпращане на есето в електронен вид е 10.05.2021 на електронен адрес: politologia-ese@unwe.bg.

7. Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на ръководителя на катедра „Политология“, утвърдена от заместник-ректора по учебната дейност.

8. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 20.05.2021 г., който се публикува на страницата на УНСС. Комисията изготвя окончателен списък на първенците след събеседване с тях на 30.05.2021 година.

9. На първенците в конкурса се издава сертификат за признаване на оценка Отличен (6.00) от положения кандидатстудентски изпит в УНСС.

10. Сертификатът се представя от кандидат-студента - първенец в конкурса при подаване на документи за класиране в УНСС.

11. Участниците в конкурса могат да се обучават освен в специалност „Политология“ и в специалностите „Международни отношения“ или „Европейска политика и икономика“, САМО ако отговарят на условията за владеене на чужд език, съгласно чл. 5, ал. 2 от Правилника за прием на УНСС.

12. Участниците, спечелили конкурса не се освобождават от такси при кандидатстване, и от задължението да подадат документи за участие в класирането, към които прилагат получения сертификат с призната оценка Отличен (6) от кандидатстудентски изпит;

13. Участниците в конкурса трябва да изпратят заедно с есето декларация, че завършват средното си образование през учебната 2020/2021 г. и да посочат училището, в което се обучават.

14. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС.

15. Въпроси по повод на конкурса могат да бъдат отправяни на електронен адрес: politologia-ese@unwe.bg.     УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕСЕ

(критерии за оценка, изисквания за оформление и източници за самоподготовка)

на социалнополитическа тема за прием в ОКС „Бакалавър“, направление „Политически науки“І. Критерии за оценка

· Да изразява ясно лична, оригинална и логично защитена позиция;

· Да личи, че собствената позиция не е внезапно хрумване, а се основава на информация, която е била набирана и подготвяна чрез анализ на различни източници;

· Текстът да е грамотно написан и да не е преписван (всяка работа ще бъде проверявана със съответен софтуеър);

· Изготвянето на политическо есе предполага употреба на лексика, свързана с политическата наука и познаване съдържанието на основни понятия като: власт, политика, държава, демокрация, граждани, избори, партии, институции, политици и пр.;

· Тезата и аргументите в политическото есе се обосноват и подкрепят с примери от актуалната политическа практика.

· Есето предполага експресивен стил на изложение; емоционалните оценъчни съждения трябва да се базират на рационални аргументи.

ІІ. Изисквания за оформление

· Обем: между 7 и 12 хиляди знака (една стандартна страница съдържа 1 800 знака, при шрифт Times New Roman/ 12, разредка 1,5) без титулната страница;

· Да има титулна страница с посочени: трите имена на автора; възраст; училище; населено място; електронен адрес; телефон за обратна връзка;

· Да има ясно обособена вътрешна структурира на изложение: (1) Увод - кратък, не повече от един абзац, в който се заявява позицията, тезата на автора или отговора на зададения въпрос; (2) изложение – съдържа разсъждения, аргументи, доказателства, за да се защити заявената в увода гледна точка; (3) заключение – в няколко изречения се представя обобщенията на автора.

ІІІ. Източници за самоподготовка

1. Основни термини, използвани в учебния процес, том 3, Политически науки, Издателски комплекс на УНСС

2. Учебници от средното училище по: „Психология и логика“, „Етика и право“, „Философия“ и „Свят и личност“ и др.НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКО ЕСЕ НА ТЕМА:

„МОЯТА ПРЕДСТАВА ЗА СВОБОДА И РЕД ПРИ ДЕМОКРАЦИЯТА“


КРАЕН СРОК: 10 МАЙ 2021 г.

ПОДРОБНОСТИ: конкурсът за есе е за прием в ОКС „Бакалавър“ на направление „Политически науки“ (подробни указания в прикачените файлове).