Проект ReSolVE – "Регионални стратегии за учене, валидиране и образование“

четвъртък, 13 декември 2012 15:31

„Ученето през целия живот е най-силната връзка между университетската наука, образованието и реалната практика. Нашият стремеж е да бъдем по-ефективни в този процес и доказателство за това са постигнатите резултати в настоящия проект“. С тези думи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев се обърна към участниците и гостите на заключителната конференция в Гранд хотел „София“ по проекта ResolVE – „Регионални стратегии за валидиране на ученето и образование“, осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по програма „Учене през целия живот“. В него основен партньор беше Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС. Координатор по проекта бе  Националната агенция за професионално образование и обучение, а другите партньори - Институтът за подготовка на служители  в международни организации (ИПСМО), Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и община Варна.

„Създаваме добър консорциум от институции в различни сектори, което е ценно за постигане на реални резултати във всеки проект“, отбеляза доц. д-р Марчо Марков, директор на ИСК.

От дясно на ляво: доц. д-р Марчо Марков и проф. д.ик.н. Стати Статев

Основната цел на проекта, по думите на ръководителя на проекта г-н Людмил Ковачев, изпълнителен директор на ИПСМО, е създаване на комплексен инструментариум от методологии, матрици, наръчник, ръководства и други помощни средства, които да позволят на българските общини и областни администрации самостоятелно да разработят свои местни стратегии за развитие на ученето през целия живот и в същото време да стимулират процеса по валидиране на предходно придобити знания и умения от страна на жителите на съответната територия.

Доц. д-р Иван Стойчев, директор на Центъра по икономика и управление към ИСК, представи изготвените два основни инструмента за разработването на местните стратегии за учене през целия живот – пакета от методологии и пакета от логически матрици. 

Доц. д-р Иван Стойчев (на трибуната) представя изискванията към проекта

Доц. д-р Татяна Даскалова, директор на Центъра по факултативно обучение към ИСК, представи Наръчника за валидиране на знания , умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

В екипа от експерти на ИСК при УНСС по проекта работиха още проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Марчо Марков.

Тематиката, обсъдена на конференцията, е изключително актуална в контекста на целите на Европа 2020 и развитието на България върху платформата за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Постигнатите основни резултати, освен представените от двамата експерти, са: анализ на съществуващите политики и практики на европейско, национално и местно ниво; проект на регионален модел за  валидиране на предходно придобити знания и умения от страна на жителите на съответната територия; разработването на десет пилотни местни (регионални) стратегии за Учене през целия живот – осем общински и две областни.

Участниците в заключителната конференция

По време на проекта са осъществени поредица от практически семинарни обучения на представители на общинските и областните администрации от всички шест района на икономическо планиране, които доказаха, че българската местна администрация има капацитет да разработва стратегически документи по прилагане и развитие на политиките за Учене през целия живот. 

Галерия снимки от Проект ReSolVE – "Регионални стратегии за учене, валидиране и образование“ ...