Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения"

петък, 23 май 2014 13:40 /
Начало:
четвъртък, 23 октомври 2014 9:30
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

Катедра „Икономика на транспорта“ и

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“

 организират

 научно-практическа конференция

”Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”

 под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и

министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

23 октомври, 9,30 ч., голяма конферентна зала

Ръководството на катедра „Икономика на транспорта” и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София имат удоволствието да Ви поканят да участвате в работата на организираната от тях конференция. 

Въпреки бързо нарастващата мобилност на хора и стоки, ежедневният живот налага големи промени на национално, регионално и международно равнище. Демографските промени в глобален мащаб, нарастването на числеността на населението и продължителността на човешкия живот изискват транспортът да се адаптира към тези промени.

Технологиите също се променят, а това води до все по-нарастващо значение на приложението на новите информационни и комуникационни системи. Всъщност тези технологии променят нашето ежедневие и в бъдеще ще играят все по-важна роля по отношение на предлагането на транспортните услуги и използването на инфраструктурните съоръжения.

Настъпват промени и в приоритетите за икономическо и обществено развитие, които бихме желали да бъдат все по-устойчиви. Транспортният сектор се изправя пред все по-високи изисквания по отношение на екологичността и пред необходимостта да се отчитат вредните външни ефекти от неговото функциониране.

Всички тези примери демонстрират актуалността на въпросите, свързани с ролята и мястото на транспорта в променящия се свят, неговото значение по отношение на развитието на бизнеса и икономическия растеж в страната, а също и на проблемите, свързани с планиране използването на земята за строителство на инфраструктурни обекти, ограничаване използването на невъзобновяемите природни ресурси или дори осигуряване на качеството на живот на хората в градовете и селата и тяхната възможност за достъп до обществени услуги.

Транспортът може и трябва да отговаря на новите потребности на бизнеса и на населението. За да се постигне това е необходимо да се обединят усилията за неговото адаптиране към промените и, когато е възможно, дори да се предвидят тези промени. В отговор на тези въпроси, през периода 21-23 май 2014 г. в Лайпциг се проведе среща на високо равнище на Международния транспортен форум, в който членуват 54 страни. Неговата тема през тази година беше именно „Транспортът в променящия се свят“. Тя беше дискутирана от министрите на транспорта от страните–членки, от изследователи, предприемачи, представители на браншови организации и на бизнеса.

Като продължение на дискусиите и поставените проблеми на Международния транспортен форум и с цел изясняване на текущите проблеми в областта на транспорта на национално ниво, катедра „Икономика на транспорта“, съвместно с Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, организира научно-практическа конференция със същата тема. Ориентацията на този научен форум е предимно практическа, като целта е да се анализират и дискутират промените, които протичат в национален мащаб и да се предложат ефективни и устойчиви решения за възникващите проблеми в областта на транспорта.

Ръководител катедра:  доц. д-р Виолета Бакалова

Председател на организационния комитет: проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“

Почетен председател: проф. д-р Евгени Василев

Организационен комитет - членове:

Доц. д-р Даниела Тодорова, зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Т.Каблешков“

Доц. д-р Христина Николова

Доц. д-р Светла Цветкова

Гл. ас. д-р Ташко Минков

Гл. ас. д-р Борислав Арнаудов

Ас. д-р Илия Гътовски

Ас. д-р Даниел Йорданов

Технически секретар: Надежда Цицарска

Тематични направления:

  • Транспортна политика и управление на транспорта
  • Устойчиво развитие на транспорта
  • Интелигентни транспортни системи
  • Логистика и транспорт
  • Транспортна инфраструктура
  • Транспорт и околна среда
  • Транспорт и енергетика
  • Транспортно предприемачество

 

ПРОГРАМА