Конкурси за стипендии на фондация "Атанас Буров"

вторник, 17 септември 2013 9:47 /
Начало:
Край:
петък, 25 октомври 2013 17:00
Място:
Подробности:

 

Фондация „Атанас Буров”

Конкурс за стипендии  "Атанас Буров"
за академичната 201
3/ 2014 г.

Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; имат завършен най-малко ІІІ курс; успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

До 25 октомври 2013 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2013/2014 г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;
Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Атанас Буров”.
Документи изпратени по електронна поща няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 25 октомври 2013 г.
В периода   1 ноември - 20 ноември с кандидатите, чиято оценка на есето е най-малко 50 точки ще се проведе събеседване в София.
За дата, часа и мястото на събеседването кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.
На събеседването ще бъдат оценявани умението за защита на основните авторски тези в есето; самостоятелното и аналитично мислене; плановете за професионална реализация след завършване на образование и преминатите практически стажове.
Общият резултат на кандидатите ще се изчислява като сума от броя на точките от есето и от събеседването.

Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.burov.org, секция “Конкурси” след 10 декември 2013.
За информация на телефон 02-811 3633; 02-811 3634 или на fnburov@ubb.bg

 

Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов"
за академичната 201
3/ 2014 г.

Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България, имат завършен най-малко ІІІ курс и успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

До 25 октомври 2013 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2013/2014 г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;
3. Есе на тема "Политика на структурни реформи, или стабилна фискална политика? Коя от двете ще допринесе повече за ръст в реалния сектор и създаване на обещаните от правителството  работни места? Алтернатива ли са една на друга?" в размер до 3 страници (1800 знака на страница). 

Документите и есето (на хартиен и електронен носител ) се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , ул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”.
Документи изпратени по електронна поща няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 25 октомври 2013 г.
Критериите за оценка на есето:
- идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;
- самостоятелност на изложението - 20 точки;
- убедителност на изложението – 20 точки;
- оригиналност на стила и подхода - 10 точки;
- виждане за развитието на коментираната проблематика - 10 точки.

В периода   1 ноември - 20 ноември с кандидатите, чиято оценка на есето е най-малко 50 точки ще се проведе събеседване в София.
За датата, часа и мястото на събеседването кандидатите ще бъдат уведомени по електронната поща.
На събеседването ще бъдат оценявани умението за защита на основните авторски тези в есето; самостоятелното и аналитично мислене; плановете за професионална реализация след завършване на образование и преминатите практически стажове.
Общият резултат на кандидатите ще се изчислява като сума от броя на точките от есето и от събеседването.

Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.burov.org, секция “Конкурси” след 10 декември 2013.
За информация на телефон 02-811 3633; 02-811 3634 или на fnburov@ubb.bg