Кандидатстване по проект “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения”

вторник, 27 март 2012 10:44 /
Начало:
Край:
понеделник, 23 април 2012
Място:
1007
Подробности:

 

Европейският флаг

Проект BG051PO001/07/3.3.06-0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения”

 

ЕСФУважаеми докторанти,

Стартира изпълнението на проект “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.06 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Европейския социален фонд (чрез Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” при Министерството на образованието, младежта и науката) с водеща организация – УНСС.

Общата цел на проекта е подготовка на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и обогатяват съвременната наука в съответствие с потребностите на икономиката на знанието.

Специфичните цели са:
- формиране на знания, умения и компетентности, отговарящи на изискванията на европейския пазар на труда; 
- изграждане на стимулираща среда, която подкрепя мотивацията на докторантите за индивидуално научно развитие и трайно ориентиране към изследователската дейност;
- засилване на европейското измерение в подготовката на докторанти чрез мобилност.

Дейностите, които се предвижда да се извършват по проекта, включват:

1. Усвояване и прилагане на нови знания, умения и компетентности - Провеждане на организирано обучение на докторантите в 4 специализирани курса по следните дисциплини: „Интелектуална собственост“, „Предизвикателствата пред ЕС като уникален модел на интеграция в условията на дълбоки трансформации в международната система“, „Икономическа аксиология“ и „Многомерни статистически методи в изследователската дейност“, и развитие на умения за прилагане на придобитите знания за решаване на разглежданите в дисертационния труд научни проблеми. Използват се съвременни технически средства за обучение, осигурени по проекта. Сертифициране на резултатите от обучението по Националната квалификационна рамка (ниво 8), съвместима с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот.

2. Подкрепа за подготовката на висококачествен дисертационен труд – Финансово подпомагане на докторантите чрез стипендии. Провеждане на консултации с водещи учени от университета в съответната област и на експертизи на качествата на дисертационния труд.

3. Научноизследователска мобилност в страната и чужбина - Предоставяне на средства на докторантите за работа по дисертационния труд във водещи университети в ЕС, участие в научни конференции, семинари и срещи в страната и чужбина.

4. Принос към икономическото научно знание – Провеждане на ежегоден конкурс за докторантска научна разработка със значим принос за икономическата наука и практика, публикувана в национално или международно научно списание. Организиране и провеждане в УНСС на ежегодна Национална научна конференция за докторанти. Продължаване издаването на сборника „Докторантски етюди“, включващ научни статии на докторантите. Подпомагане публикационната дейност на докторантите в реферирани международни списания.

5. Обогатяване на докторантската библиотечна колекция – Осигуряване на нови печатни и дигитални издания за докторантската библиотека в т.ч. и абонаменти, както и на пълен достъп до специализирани бази данни и специализиран софтуер.
Целевата група, към която е насочен проектът, включва обучаващи се в УНСС докторанти (първа, втора и трета годинаредовно обучение) по следните професионални направления: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически науки“. В целевата група не се включват докторанти, които вече са обучавани по предходния проект BG051РО001/07/3.3-02/71/17.06.2008 „Докторантурата – инструмент за формиране на иновативен научен потенциал в България”.  

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец
  2. Мотивационно писмо
  3. Препоръка от научния ръководител
  4. Копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура
  5. Служебна бележка от сектор „Докторантури“ при УНСС
  6. Декларация от кандидата за отсъствие на двойно финансиране от други проекти/програми на ЕС (свободен текст)

 

Документите се подават на хартиен и електронен носител в Центъра за изследователски и образователни проекти при УНСС, каб. 1007, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч.

 

Краен срок: 23 април 2012 г.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и интервю при следните критерии: мотивация, постигнати до момента резултати от разработването на дисертационния труд, ниво на владеене на чужд език.

За допълнителна информация:
Център за изследователски и образователни проекти при УНСС, каб. 1007:
проф. д.ик.н. Станка Тонкова – ръководител на проекта – tonkova@unwe.acad.bg
д-р Росица Велинова – координатор на проекта - r_velinova@unwe.acad.bg 
Сектор „Научни съвети и конкурси“, каб. 2038
г-жа Албена Узунова – координатор на обучението - albenam@unwe.acad.bg


Заявление