Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: сряда, 21 април 2021 12:39

Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление за 2020/2021 уч.г.

    

ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

• засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по икономика и управление и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало;

• предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на икономиката и управлението;

• осигуряване плавен преход на учениците от средното във висшето училище чрез балансиране на изискванията на изхода и входа;

• развиване на сътрудничество между професионалните гимназии и УНСС.

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

Ученици от XII клас на професионалните гимназии по икономика.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Дата на провеждане: 24 април 2021 г.

Място на провеждане: в сградата на УНСС (Тестови център), гр. София

Националното състезание ще започне в 12.00 ч. и ще продължи до 14.30 ч.

Разпределението на участниите по часове очаквайте след изтичане на срока за подаване на заявки.

Времетраене: 150 минути.

Форма: Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на електронен изпит. Учениците, които участват в него, решават тест, който включва 60 въпроса, разпределени по 10 въпроса в следните дисциплини: Икономика, Маркетинг, Бизнес комуникации, Мениджмънт, Обща теория на счетоводната отчетност, Предприемачество. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които 1 е верен.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

 Тестът включва:

• въпроси по темите, включени в програмите по дисциплините Икономика, Маркетинг, Бизнес комуникации, Мениджмънт, Обща теория на счетоводната отчетност, Предприемачество;

• задачи и казуси от изброените теми, изучавани по дисциплините Икономика, Маркетинг, Бизнес комуникации, Мениджмънт, Обща теория на счетоводната отчетност, Предприемачество.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: посочена е в програмите по дисциплините Икономика, Маркетинг, Бизнес комуникации, Мениджмънт, Обща теория на счетоводната отчетност, Предприемачество.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Професионалните гимназии заявяват желание за  участие  в  състезанието  на  e-mail:  national_competition@abv.bg  в срок    до  10 април 2021 г. За целта се попълва формуляр – заявка за участие в състезанието по образец.

ПРОВЕЖДАНЕ: Регистрирането на участниците в системата става чрез въвеждане на ЕГН и регистрационен номер, който ще бъде получен от участниците на e-mail, от който е подадена заявката им за участие в състезанието. Всеки ученик попълва индивидуален тест на компютър, като отбелязва верния отговор на всеки въпрос. До компютъра на всеки ученик има указание за работа с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори.

При влизането в залата всички ученици оставят своите телефони, чанти и всякакви електронни принадлежности в индивидуални заключващи се боксове, намиращи се на входа на Тестовия център на УНСС.

Учениците трябва да се явят минимум 30 минути преди началния час на състезанието. Учениците задължително трябва да представят ученическа книжка и лична карта, необходима за идентификация по време на състезанието.

ОЦЕНЯВАНЕ: по точкова система, максимален брой точки – 240. За всеки верен отговор се получават 4 точки, а за всеки грешен се отнема по 1 точка.

КЛАСИРАНЕ: Класирането на учениците се извършва въз основа на получения брой точки. На първенците, класирани с най-голям брой точки се признава оценка отличен 6,00 от положен основен приемен изпит в УНСС за прием в направление „Икономика“ и направление „Администрация и управление“. Изготвя се окончателен протокол за резултатите на участниците, в който се отбелязват точките.

Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail.

Ръководни органи на Националното състезание по икономика и управление за учебна 2020/2021 г.

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ:

УНСС

Председател: Проф. д-р Мирослава Раковска - заместник-ректор по учебната дейност на УНСС

Членове:

Емилия Иванова - директор на НТБГ – София

Мая Гешева – директор на НФСГ - София

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

УНСС

Председател: проф. д-р Даниела Фесчиян - председател на Асоциацията на икономическите училища в България

Членове:

гл. ас. д-р Ясен Даскалов - секретар на АИУБ

Калина Гергова - заместник-директор на НТБГ - София

Десислава Милева - главен учител „Информатика и информационни технологии“ НТБГ - София