Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: петък, 07 май 2021 10:09

Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2020/2021 уч.г.

ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

• засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало;

• предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на счетоводството и финансите;

• осигуряване плавен преход на учениците от средното във висшето училище чрез балансиране на изискванията на изхода и входа;

• развиване на сътрудничество между професионалните гимназии и УНСС.

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

Ученици от XII клас на професионалните гимназии по икономика.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Дата на провеждане: 8 май 2021 г.

Място на провеждане: в сградата на УНСС (Тестови център), гр. София

Поради големия интерес Националното състезание ще се проведе на два етапа:

от 9,00 ч. до 11,30 ч. и от 12,30 ч. до 15,00 ч.

Разпределението на участниите по часове се получават с входящите номера.

Времетраене: 150 минути.

Форма: Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на електронен изпит. Учениците, които участват в него, решават тест, който включва 60 въпроса, от тях 30 от учебното съдържание по финанси (публични финанси) и 30 от учебното съдържание по счетоводство (обща теория на счетоводството и счетоводство на предприятието). Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които 1 е верен.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

 Тестът включва:

• въпроси по темите, включени в програмите по финанси и счетоводство:

• задачи и казуси от изброените теми, изучавани по финанси и счетоводство.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: посочена е в програмите по финанси и счетоводство.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Професионалните гимназии заявяват желание за  участие  в  състезанието  на  e-mail:  national_competition@abv.bg  в срок    до  01 май 2021 г. За целта се попълва формуляр – заявка за участие в състезанието по образец.

ПРОВЕЖДАНЕ: Регистрирането на участниците в системата става чрез въвеждане на ЕГН и регистрационен номер, който ще бъде получен от участниците на e-mail, от който е подадена заявката им за участие в състезанието. Всеки ученик попълва индивидуален тест на компютър, като отбелязва верния отговор на всеки въпрос. До компютъра на всеки ученик има указание за работа с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори.

При влизането в залата всички ученици оставят своите телефони, чанти и всякакви електронни принадлежности в индивидуални заключващи се боксове, намиращи се на входа на Тестовия център на УНСС.

Учениците трябва да се явят минимум 30 минути преди началния час на състезанието. Учениците задължително трябва да представят ученическа книжка и лична карта, необходима за идентификация по време на състезанието.

ОЦЕНЯВАНЕ: по точкова система, максимален брой точки – 240. За всеки верен отговор се получават 4 точки, а за всеки грешен се отнема по 1 точка.

КЛАСИРАНЕ: Класирането на учениците се извършва въз основа на получения брой точки. На първенците, класирани с най-голям брой точки се признава оценка отличен 6,00 за конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за направление "Икономика". Изготвя се окончателен протокол за резултатите на участниците, в който се отбелязват точките.

Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 2 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на НТБГ. Резултатите на всички участници ще бъдат изпратени по e-mail.

Ръководни органи на Националното състезание по финанси и счетоводство за учебна 2020/2021 г.


ПРОГРАМЕН СЪВЕТ:

УНСС

Председател: Проф.д-р Снежана Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ в УНСС

Славейка Янкова Иванова - директор НТГ Пловдив

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

УНСС

Председател: проф. д-р Румяна Пожаревска, катедра „Счетоводство и анализ“ в УНСС

Членове:

Проф. д-р Богомил Манов - преподавател от катедра „Финанси“

Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“

Десислава Милева - главен учител „Информатика и информационни технологии“ НТБГ

Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство НТБГ

Росица Маринова - старши учител по Финанси и счетоводство НТБГ