Университетска библиотека

Обновено: сряда, 24 януари 2024 8:28

Библиотечни услуги

 1. Регистрация на читатели и издаване на читателски карти.

 2. Заемане на книги за дома.

 3. Ползване на библиотечни материали в читалните зали.

 4. Ползване на библиотечни материали по системата на междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане (e-mail: [email protected]; тел.(02) 8195 493.

 5. Свободен достъп до интернет, електронните ресурси на библиотеката и продуктите, включени в MS Office пакета.

 6. Справочно-библиографско обслужване:

  • Изготвяне на тематични библиографски справки (устни, писмени, на електронен носител) в електронния каталог и онлайн ресурсите, до които библиотеката има достъп по зададени от читателите теми;

  • Консултиране на читателите относно ефективни методи на търсене и използване на наличните ресурси;

  • Консултиране на преподаватели и докторанти относно възможностите и изискванията за публикуване в научни бази данни

  • Обучения, ориентирани към повишаване на информационната грамотност на студенти, преподаватели и докторанти;

  • Справки за цитирания на преподаватели от УНСС.

7. Адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение.

8. Достъп до система "plag.bg" - онлайн многоезична система за проверка за плагиатство.

9. Изготвяне на библиографски указатели и бюлетини “Нови книги” и „Нови статии“.