Библиотека на УНСС

Обновено: вторник, 12 октомври 2021 16:33

Библиотечни услуги

 1. Регистрация на читатели и издаване на читателски карти.

 2. Заемане на книги за дома.

 3. Ползване на библиотечни материали в читалните зали.

 4. Ползване на библиотечни материали по системата на междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане.

 5. Свободен достъп до интернет, електронните ресурси на библиотеката и продуктите, включени в MS Office пакета.

 6. Справочно-библиографско обслужване:

  • Изготвяне на тематични библиографски справки (устни, писмени, на електронен носител) в електронния каталог и онлайн ресурсите, до които библиотеката има достъп по зададени от читателите теми;

  • Консултиране на читателите относно ефективни методи на търсене и използване на наличните ресурси

  • Консултиране на преподаватели и докторанти относно възможностите и изискванията за публикуване в научни бази данни

  • Обучения, ориентирани към повишаване на информационната грамотност на студенти, преподаватели и докторанти

  • Справки за цитирания на преподаватели от УНСС

7. Адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение.

8. Достъп до система "plag.bg" - онлайн многоезична система за проверка за плагиатство.

9. Изготвяне на библиографски указатели и бюлетини “Нови книги” и „Нови статии“. 


Заемането на книги и учебници става на място в библиотеката. 

С оглед на по-експедитивното осигуряване на процеса и предварителната подготовка на изданията се приемат заявки за заемане за дома на книги на имейл mmateyna@unwe.bg. 


Статии от периодични издания 

Заявки за доставка на статии от периодични издания, абонирани от библиотеката и издания, достъпни чрез CEEOL се приемат на адрес spravochen@unwe.bg Материалите ще бъдат доставени в рамките на 3 работни дни на Вашия университетски имейл адрес. 


На Ваше разположениe са електронните ресурси, до които Библиотеката предоставя достъп. Те съдържат пълнотекстови книги, статии от популярни и реферирани научни издания,  материали от конференции, доклади по страни и индустрии, пазарни анализи и др. на различни езици. Ресурсите могат да се ползват отдалечено от всеки, който си е направил регистрация от мрежата на университета.  

Дигиталната библиотека предоставя свободен достъп до електронното съдържание на издания от най-стария фонд на библиотеката, датирани от края на XIX и началото на XX век както и книги и учебници, предоставени от техните автори в помощ на учебния процес. 


Библиографски и цитатни справки 

При необходимост от библиографска информация, цитатна, тематична справка или консултация относно достъпа и работата с електронните ресурси, можете да пишете на адрес: spravochen@unwe.bg.

Формуляри:

Заявка за библиографска справка

Заявка за цитатна справка

Заявка за справка за публикации