Университетска библиотека

Обновено: петък, 10 ноември 2023 10:24

За нас

История

 Началото на библиотеката е поставено през 1923 г. като библиотека при Свободния университет за политически и стопански науки – предшественик на УНСС. През 1939 г. университета се обособява като Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН), а през 1952 г. – ВИИ „Карл Маркс“. За две десетилетия библиотеката успява да събере, съхрани и предостави на преподавателите и студентите си около 7 000 тома литература, включително периодика. Библиотеката се утвърждава като център с ценна икономическа и друга литература, с актуални периодични издания и електронни ресурси.

 През 2012 г. Университетската библиотека получава статут на „библиотека-депозитар“ на Световната организация по интелектуална собственост (WIPO). В днешно време фонда достига близо 560 000 тома.

Мисия

 Като библиотека със 100 годишна традиция, продължаваме да доказваме своето значение и място като ядро в нашия университет.  Времето налага адаптация към динамичната дигитална среда и нагласите на поколенията. Съчетаваме традиция и нововъведения в библиотечния мениджмънт, с       цел релевантност на развиващата се академична среда. Модерният интериор и техника целят още по-утвърдено присъствие, видимост и ползотворност за всички наши потребители.

Основните ни мисии са:

  • Развитие на библиотечните колекции, отговарящи на академичната среда и потребителските нужди;
  • Изготвяне на научни архиви, цитатна база данни на научно-преподавателския състав на УНСС;
  • Предоставяне на електронни ресурси от различни Бази данни;
  • Услуги с отдалечен достъп;
  • „В помощ на студента“ – заемане на библиотечни документи, библиографски, тематични и фактографски справки, станции за самообслужване, интерактивни технологии, споделени порстранства и др.;
  • Интегрирана среда за хора в неравностойно положение;
  • Международни и национални партньорства с различни по вид библиотеки.

Политики за комплектуване и развитие на библиотечни колекции в Университетска библиотека-УНСС


Дарителство