Обновено: сряда, 11 юни 2014 9:46
Save as PDF Print Increase font size

Направления и специалности

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В УНСС 
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"

№ по ред

Професионални направления

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

ОКС "бакалавър"

ОКС 
"магистър"

1

2

3

4

3.1.

Социология, 
антропология 
и науки за културата

 

 

 

3.1.1. Поднаправление "Социология/ икономика 
и общество"

3.1.1.1. Социология

 

3.3.

Политически науки

3.3.1. Политология

 

 

 

3.3.2. Международни отношения

 

 

 

3.3.3. Европеистика

 

 3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

3.5.1. Медии и журналистика

 

3.6.

Право

 

3.6.1. Право

3.7.

Администрация и управление

3.7.1. Бизнес администрация

 

 

 

3.7.2. Публична администрация

 

 

 

3.7.3. Регионално развитие

 

3.8.

Икономика

 

 

3.8.1

Поднаправление "Икономика 
и бизнес"

3.8.1.1. Политическа икономия

 

 

 

3.8.1.2. Макроикономика

 

 

 

3.8.1.3. Икономика

 

 

 

3.8.1.4. Икономика на човешките ресурси

 

 

 

3.8.1.5. Застраховане и социално дело

 

 

 

3.8.1.6. Икономическа социология

 

 

 

3.8.1.7. Прогнозиране и планиране

 

 

 

3.8.1.8. Маркетинг

 

 

 

3.8.1.9. Икономика на индустрията

 

 

 

3.8.1.10. Бизнес икономика

 

 

 

3.8.1.11. Предприемачество

 

 

 

3.8.1.12. Аграрен бизнес

 

 

 

3.8.1.13. Екоикономика

 

 

 

3.8.1.14. Икономика на недвижимата собственост

 

 

 

3.8.1.15. Икономика на транспорта

 

 

 

3.8.1.16. Стопанска логистика

 

 

 

3.8.1.17. Икономика на отбраната и сигурността

 

 

 

3.8.1.18. Икономика на търговията

 

3.8.2.

Поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия"

3.8.2.1. Бизнес информатика и комуникации

3.8.2.2. Статистика и иконометрия

3.8.3.

Поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение"

3.8.3.1. Международни икономически отношения

 

 

 

3.8.3.2. Икономика на интелектуалната собственост

 

 

 

3.8.3.3. Икономика на туризма

 

3.8.4.

Поднаправление "Икономика 
с преподаване на английски език"

3.8.4.1. Международни икономически отношения с преподаване на английски език

 

 

 

3.8.4.2. Икономика с преподаване на английски език

 

 

 

3.8.4.3. Финанси и счетоводство с 
преподаване на английски език

 

 

 

3.8.4.4. Бизнес информатика с преподаване на английски език

 

3.8.4.5. Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език

3.8.5.

Поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол"

3.8.5.1. Финанси

 

 

 

3.8.5.2. Счетоводство

 

 

 

3.8.5.3 Финансов контрол

 

 

СПИСЪК 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ЗА 
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНСС
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

№ по ред

Професионални 
направления

Образователно-квалификационни степени

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

3.7

"Администрация 
и управление"

3.7.1. "Бизнес 
администрация"

 

 

 

3.7.2. "Публична администрация"

 

3.8

"Икономика"

 

 

3.8.1.

Поднаправление 
"Икономика и бизнес"

3.8.1.1. "Икономика"

 

 

 

3.8.1.2. "Маркетинг"

 

3.8.2.

Поднаправление 
"Финанси, счетоводство 
и контрол"

3.8.2.1. "Счетовод-
ство и контрол"

 

СПИСЪК 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР 
ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - гр. Хасково  
ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

№ по ред

Професионални направления

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

ОКС "бакалавър"

ОКС "магистър"

3.7.

Администрация и управление

3.7.1. Бизнес администрация

 

3.8.

Икономика

 

 

3.8.1.

Поднаправление "Икономика 
и бизнес"

3.8.1.1. Икономика

 

 

В първи и втори курс студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски учебни дисциплини в зависимост от професионалното направление.

В трети курс
 - задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини.

В четвърти курс - задължителни и избираеми специални учебни дисциплини.

В УНСС се прилага система за натрупване и трансфер на кредити (общо 240 за пълния срок на обучение).

Срокът на обучение
 е 8 семестъра (4 години) с изключение на специалност Право - 11 семестъра.

Завършва се с държавен изпит по специалността. Студентите получават диплома за бакалавърска степен и европейско приложение (по желание).

Завършилите бакалавърска степен могат да продължат образованието си в магистърска степен, ако имат успех, не по-нисък от "добър" (4.00) и са издържали успешно приемния конкурсен изпит.