Резултати от търсене за Направления

Университетски подсайтове

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

167 results found
Модул 4 - "Английски език" или "Руски език" или "Френски език" или "Немски език" или "Испански език" 21.12.2017 г. ... , които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при четене лексика граматика Първите два модула съдържат по 10 ...
Модул 4 - "Английски език" 21.12.2017 г. ... , които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула: разбиране при четене лексика граматика Първите два модула съдържат по 10 ...
Аврамов 14.12.2017 г. ... 175 с. (в съавторство).3. Някои направления на индексния анализ на производителността на труда. - 1967.4. Опит за установяване някои елементи на ефективността на висшето образование в НРБ чрез социологично проучване. - 1973.5. Промишлена статистика с основи на ...
Акредитация ICAEW 18.9.2017 г. ... с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през първите два ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през първите два ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... от различни професионални направления и цели да надгради и развие техните дигитални знания и умения за създаването и управлението на дигитално съдържание. Студентите получават цялостна представа за същността на дигиталния маркетинг, неговото интегриране в ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... ОКС „бакалавър“ по направления, поднаправления и специалности     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 3.8.2017 г. ... от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано. Дуалната магистърска програма е с продължителност 4 семестъра. Обучението през  първите ...
За конференцията 4.7.2017 г. ... и полиси-мейкъри. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол 3. ...
Новини 22.5.2017 г. ... с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2017 г. 14.2.2017 г. ... година.  Приоритетните направления на конкурса през 2017 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2016 г. 13.2.2017 г. ... година.  Приоритетните направления на конкурса през 2016 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... да представим само основните направления и задачи на контролна дейност с постигнатите по тях резултати.              I.Изграждане на организационен капацитет на Контролния съвет, ...
Становища (Архив) 9.6.2017 г. ... са изразходвани  в следните направления: -          осигуряване на обучението на студентите; -          подобряване на условията за провеждане на учебния ...
ese 26.6.2017 г. ... обхваща две основни тематични направления и връзката между тях. Първото направление включва широк кръг от теми, ориентирани към съвременните обществени предизвикателства: кои са промените и тенденциите, които моделират съвременните общества, как се адаптираме към ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... поръчка, по професионални направления/поднаправления Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са положили конкурсен изпит в УНСС или ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... , държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления     Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са положили конкурсен изпит в ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... незаети места по професионални направления единен прием държавна поръчка 1. Условия за кандидатстване: Желаещите да участват в допълнителния прием, трябва да отговарят на следните условия: да притежават диплома за средно образование; да са положили конкурсен ...
За конференцията 13.7.2016 г. ... .БГ“ АД. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол 3. ...
Тематични направления 24.6.2016 г. ... Политики за развитие на транспорта  • Екологичен транспорт и развитие на “зелени“ технологии  • Устойчиво развитие на транспорта  • Интелигентни транспортни системи  • Транспортна и енергийна инфраструктура  • ...
МП “БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ” 29.1.2017 г. ... бакалавърска степен в професионалните направления „Икономика“ и „Социология, антропология и науки за културата”.  Срещу заплащане могат да се обучават а) студенти, завършили бакалавърска и магистърска степен в професионални направления, ...
МП"СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ" 7.4.2017 г. ... бакалавърска степен в професионалните направления „Социология, антропология и науки за културата”, „Обществени комуникации и информационни науки” и „Икономика“, специалност „Икономическа социология”. Срещу заплащане могат да се ...
Срокове и такси 11.7.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Срокове: 30.06.2016 г. - приемане на заявката за участие с резюме на доклада15.09.2016 г. - краен срок за изпращане на доклада Такса участие50 лв. - за участници от страната50 евро - ...
Указания за участие 31.5.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Указания за участие Резюмето да бъде не повече от 200 думи и да съдържа заглавие на доклада (на български и английски език), автор, академична длъжност и научна степен, институция, ...
Организационен комитет 31.5.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Председател:доц. д-р Бисер Петковръководител на катедра “Икономика на търговията” Зам.-председателдоц. д-р Силвия Терезованаучен секретар на катедра “Икономика на ...
Програма 31.5.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка ПРОГРАМА 28 октомври 2016 г. 14.00 – 15.00 ч. - Регистрация – фоайе на УОБ-Равда15.00 – 16.00 ч.- Тържествено откриване на конференцията – конферентна зала16 ...
Тематични напрвления 31.5.2016 г. ... направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Тематични направления » Омниканална търговия и конкурентоспособност » Маркетинг в омниканалната търговия » Мениджмънт в омниканалната търговия » Финансови ...
Международна научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 31.5.2016 г. ... г. УОБ, РАВДА    Тематични направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Адрес за контакти гр. СофияСтудентски градбул. “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, ...
Тематични направления 27.4.2016 г. ... направления на конференцията включват (но не се ограничават до) следните области:  1)                 Настоящи и бъдещи предизвикателства пред логистиката и управлението на веригата на ...
За конференцията 27.4.2016 г. ... пред науката, образованието и практиката; определяне на направления за развитието на изследователската и преподавателската дейности в тази област; стимулиране на сътрудничеството между обучението и практиката, между учени и преподаватели от българските и чуждестранните университети. Работни езици на ...
Семинар 6.2.2017 г. ... изпълнение на визираните цели са предвидени конкретни направления - като форми на проявление: организиране и провеждане на ежегодна студентска конференция, учредяване на Алумни клуб, поддържане на Фейсбук страница на катедрата, активизиране на катедрения Блог, обсъждане на подготвяни статии за публикации, ...
Бакалаври 12.4.2016 г. ... в три основни тематични направления:             І. Публични политики и програми – същност, цели, типология, основни измерения и проблеми на инициирането, осъществяването и оценката ...
Магистри 12.4.2016 г. ... и на знанието, свързано с най-приоритетните направления на политическата практика. Резултат, който във висшето образование обикновено се постига в магистърската форма на обучение. Само тогава "изучаването" на политическата наука прераства окончателно в "придобиване" и на печеливша "политическа ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... връзка с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за ...
Управление на конфликти 10.7.2016 г. ... и множество други.  Основни направления на знанията и уменията Учебният план е концентриран върху няколко основни пункта. Първо, конфликтната теория и нейните обяснения за типовете конфликти, конфликтната динамика и типовете страни, уязвими за вътрешно държавни ...
Международни отношения: международна публична администрация 25.3.2016 г. ... на над-национално ниво. Основни направления на знанията и уменията: Курсът предоставя подходящо подбрани и логично обвързани познания от няколко основни направления: публична администрация, международни отношения, икономика и управление, право. На тази цел са подчинени ...
Национална сигурност 25.3.2016 г. ... по специалностите на професионалните направления “2. Хуманитарни науки”, “3. Социални, стопански и правни науки”, “9. Сигурност и отбрана” - в акредитирано висше училище. Програмата е разработена съобразно държавните изисквания за ОКС ...
Магистърска програма по “Икономика на търговията” 24.3.2016 г. ... във  всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети Учебният план на програмата включва дисциплини като борсова търговия, стратегически маркетинг в търговията, управление на персонала, управление на риска, конкурентоспособност на ...
Магистърска програма „Управление на търговски вериги” 24.3.2016 г. ... във всички професионални направления в УНСС и други акредитирани университети. Програмата осигурява академична основа за кариера в един от най-атрактивните и развиващи се сектори на икономиката – търговията на дребно. През годините  търговията на дребно ...
Университетски конкурс за финансиране на научноизследователски проекти през 2015 г. 23.2.2016 г. ... година.   Приоритетните направления на конкурса през 2015 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Тематични направления 12.1.2017 г. ... направления на конференцията са следните:   1)             Търговия – състояние и перспективи 2)             Комуникации, медии, ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... и акредитацията на професионалните направления; най-голям брой кандидат-студенти (въпреки задълбочаващата се демографската криза); най-голям брой студенти; висока реализация на випускниците на пазара на труда; най-добра материално-техническа база; завидна репутация и положителен ...
Специалност "Интелигентни транспортни системи" - ОКС "Магистър" 9.12.2015 г. ... “Бакалавър” от различни научни направления. Обучението в ОКС „Магистър“ по специалността „Интелигентни транспортни системи“ има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания и умения за работа с интелигентни транспортни системи, за ...
Специалности 19.2.2016 г. ... и право /за завършилите други направления/           Х           2.19 Икономика на търговията     ...
За конференцията 17.7.2015 г. ... (ВУЗФ), София. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол 3. ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 18.2.2016 г. ... обучава студенти в 2 професионални направления (ПН) – 3.1.Социология, антропология и науки за културата (специалност „Социология”) и  3.8. Икономика (специалност Икономическа социология”); - конституира преподавателски състав, адекватен на ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... се извършва по професионални направления, поднаправления и специалности на висшето образование, които се утвърждават ежегодно от АС. (2) Изискванията за прием за обучение на български граждани и на други граждани от Европейския съюз (ЕС) и от Европейското ...
За конференцията 22.4.2016 г. ... са избрани следните тематични направления: миграция глобализация устойчивост политики Целите на конференцията са от една страна да даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи на икономиката на България, на други държави или регионални общности, ...
Докторски програми 9.12.2016 г. ... докторантури по професионални направления и научни специалности за учебната 2017/2018 г.: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Бизнес в културата); Икономика и управление (Бизнес с интелектуална собственост).     С ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... събрание на УНСС по професионални направления и специалности (на колко студенти се избира един представител, респективно, един представител, член на Общото събрание колко студенти и докторанти на УНСС ...
<span style="display:none">По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО</span> 9.6.2017 г. ... са  извършени разходи в следните направления: средства за РЗ, соц. осигуровки -22 905 080 (72%), стипендии 2 252 053 (7%) и разходи за членски внос и участие в нетърговски организации - 3 819 558 (12%). 9. Отчетено е намаление на разходите спрямо ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 21.9.2017 г. ... курсове от професионалните направления “Икономика” и “Обществени комуникации и информационни науки”. Така завършващите бакалавърска степен получават широко профилна теоретична и практическа подготовка, която дава възможност както за ефективна ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 21.9.2017 г. ... за социологическите и псхологическите направления в съвременната наука. Да изгради практически умения за анализ на проблемите в съвременните общества, техните икономически системи и институции. Да осигури знания и умения за управление на социалните отношения, поведението на ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 2.1.2018 г. ... за завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър": № по ред Специалности                            1 Професионално направление "Администрация и ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 8.9.2017 г. ... се обучават в две професионални направления, включващи три специалности:  № по ред    Професионални направления                         ОКС"Бакалавър"       ...
Такси за обучение 11.11.2015 г. ... на студентите в РЦДО-Хасково Направления: Дистанционно обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Таксата за обучение се внася ...
Обучение 22.6.2017 г. ... Тематични направления за разработване на Магистърски тези Насоки за повишаване на конкурентоспособността на българските региони в контекста на Стратегия „Европа 2020“ Ролята на клъстерите за повишаване на конкурентоспособността на българските региони ...
На 15 септември ще бъде открита новата учебна година 15.9.2014 г. ... на факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат след 14 часа. Важно за новоприетите студенти бакалавърска степен с дистанционна форма на обучение ...
Обосновка на учебния план на магистратура `По политикономия на креативната икономика` 12.6.2014 г. ... икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с особеностите на икономиката на най-развитите общества, която ще доминира през следващите години, xарактеризирана с взаимопреплитащи се термини като “нова икономика”, “иновационна ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 10.4.2017 г. ... на студентите от професионални направления/поднаправления по специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено от тях желание за специалности, подредени по низходящ ред, и въз основа на среден успех от следването им през първите две години. 1 ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... закъсня: породиха се много нови научни направления с „икономически” нюанс: икономическа социология, икономическа политика, икономическа праксеология, икономическа философия, икономическа политология, икономическа психология и пр. Вярно е и обратното – диверсифицират се области ...
„ПОЛИТИКОНОМИЯТА Е НОВАТА МОДА В СВЕТОВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ” 1.4.2014 г. ... . Това е, разбира се, едно от новите направления на политическа икономия, което се поражда вътре в рамките на либералния икономикс с изходната предпоставка за рационалния индивид. Наред с него се появяват множество нови и взаимодействащи си парадигми, свързани с традициите ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... минало, настояще и бъдеще. Трите направления бяха представени с основни доклади на първото (пленарно) заседание на конференцията от водещите преподаватели на катедрата проф. д-р Светла Тошкова (ръководител на катедрата), чл.-кор. д.ф.н. проф. Васил Проданов, проф. д.ик ...
Интервю на член кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов за в. “ИКОНОМИСТ” 26.3.2014 г. ... . Това е, разбира се, едно от новите направления на политическа икономия, което се поражда вътре в рамките на либералния икономикс с изходната предпоставка за рационалния индивид. Наред с него се появяват множество нови и взаимодействащи си парадигми, свързани с традициите ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на креативната икономика” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с особеностите на икономиката на най-развитите общества, която ще доминира през следващите години, xарактеризирана с взаимопреплитащи се термини като “нова икономика”, “иновационна ...
Магистърски тези и направления 23.10.2014 г. ... магистърски тези Разработване на приложение за управление на Бизнес Резултатност.   Проектиране и реализация на система за генериране на таксономия на базата на подаден текстов източник.   Мобилно ...
Европейска мрежа за мобилност на учените EURAXESS 19.3.2014 г. ... . EURAXESS работи в следните 4 ключови направления:   Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др.   Предоставя услуги, които правят преместването в друга страна възможно най-леко.   Грижи се за ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 4.12.2013 г. ... на докторанти от всички професионални направления, по които Университетът осъществява обучение за придобиване на ОНС „доктор“: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически науки“. Общата цел на проекта е ...
Юбилейна научна конференция 14.11.2013 г. ... конферентна зала ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Стефан Бобчев в контекста на българската журналистика от края на XIX и началото на XX век Обществената отговорност на медиите, журналистиката и публичната комуникация Медии и бизнес Уважаеми колеги и ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... 2016 - 2017 г. Направления: Редовно Дистанционно Икономика (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и ...
Направления и специалности 17.7.2014 г. ... училища в професионални направления Администрация и управление и ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... учебната 2013 - 2014 г. Направления: Дистанционно Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Документ за платена такса: Таксата за обучение се внася по ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... студентите от професионални направления/поднаправления по специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено от тях желание за специалности, подредени по низходящ ред, и въз основа на среден успех от следването им през първите ...
Специалност "Бизнес информатика и комуникации" 12.3.2014 г. ... подготовка е направления, които формират специалисти в областта на проектирането и разработката на информационни системи и на специалисти в областта на моделирането, внедряването, обслужването и развитието на информационни системи ...
Такси за обучение 8.4.2017 г. ... в РЦДО-Хасково Направления: Дистанционно обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Таксата за обучение ...
Линкове 14.3.2013 г. ... прием - Бакалаври Направления и специалности в РЦДО-Хасково Балообразуване Подаване на документи и плащане на такси ...
специалност "Макроикономика и финанси" 5.10.2017 г. ... и ръководни кадри в различни направления. Магистърската програма по „Макроикономика и финанси“ покрива изискванията за професионалната подготовка на широк кръг специалисти от областта на търговското банкерство, инвестиционното банкерство, ...
специалност "Икономика" 5.10.2017 г. ... се акцентира на няколко направления: задълбочаване на макроикономическата подготовка на студентите в съответствие с досегашната практика на катедрата; въвеждане и по-широко застъпване на микроикономически и бизнес направления, които формират новия ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... кадрите и началото на нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера. Катедра „Икономикс“ осъществява ...
OKS 28.2.2013 г. ... . Катедрата е дала кадрите и началото на нови направления и специалности в университета – „Икономическа социология“, „История на икономическите теории (Политическа икономия)“, „Интелектуална собственост“, „Икономика и организация на НИРД“, „Икономика на извънпроизводствената сфера ...
<span style="display:none">Отчети</span> 13.12.2017 г. ... от нея могат да се представят в две основни направления.               Първо направление на работа и резултати: Изпълнение на задълженията за контрол по ЗВО, ЗРАСРБ, ПДУНСС и Правилника за дейността на Контролния съвет ...
Специалност "Бизнес анализи и проекти" 16.1.2018 г. ... и определените научни ръководители Тематични направления за магистърска теза График за разработване на магистърски тези Важни крайни срокове за студентите по специалността Заявка-образец за избор на тема за разработване на магистърска теза Тържествено връчване на дипломи Правила за ...
Такси 10.7.2017 г. ... учебната 2017 - 2018 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 231.00 лв. Социология, ...
Обучение 7.3.2013 г. ... и втори курс е организирано в професионални направления и поднаправления. След завършен втори курс обучението на студентите продължава в специалност към съответното професионално направление/поднаправление (link).          Учебният процес е организиран ...
Такси 10.7.2017 г. ... 2017 – 2018 г. (в лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 231.00 лв. Администрация и управление  (всички специалности) 231.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  (всички ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... .bg Класирането на студентите от професионални направления/поднаправления в специалности се извършва след успешно завършен втори курс, съобразно изразено от тях желание в състезателна карта за специалности, подредени по низходящ ред и въз основа на среден успех от следването им през първите ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 5.12.2012 г. ... участие на докторанти от всички професионални направления, по които УНСС осъществява обучение за придобиване на ОНС „доктор“, както следва: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически науки“. Общата цел на проекта е ...
<span style="display:none">СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... от средствата са изразходвани  в следните направления: -          осигуряване на обучението на студентите; -          подобряване на условията за провеждане на учебния ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... предлагане и разработване на основните направления за усъвършенстване на транспортната и енергийната инфраструктура в условията на европейската интеграция; -          подготовка на браншови анализи, диагностика на средата и SWOT анализ на ...
Допълнителна информация 19.10.2017 г. ... за зачислените докторанти в професионални направления:   История и археология Социология, антропология и науки за културата Политически науки Обществени комуникации и информационни науки Право   924.00 лв. е годишната такса за редовна и задочна форма на обучение за ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... , но и университетски курсове от професионалните направления “Икономика” и “Обществени комуникации и информационни науки”. Така завършващите бакалавърска степен получават широко профилна теоретична и практическа подготовка, която дава възможност както за ефективна професионална реализация, така ...
Полезна информация за БАКАЛАВРИ 28.3.2017 г. ... на проекта се избира от списък с тематични направления, изготвен от преподавателите в катедрата и одобрен на катедрен съвет. Възможно е избраната тема на проекта да съответства на разработваната от студентите в 7-ми семестър курсова работа по дисциплината „Проектиране на ...
Магистърска степен 2.8.2013 г. ... обучение за всички останали професионални направления. Целта на магистърската програма е: завършилите магистри със специализация "Фамилно предприемачество": Да се запознаят с последните достижения на изследванията и консултирането в областта на фамилния бизнес; Да разбират и ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика”: Поднаправление “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик.н. Христо Първанов Поток ...
Специалност "Бизнес икономика" 16.1.2018 г. ... разпределението по учебната практика Тематични направления за магистърска теза График за разработване на магистърски тези ПРОГРАМА за Държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“ ПРАВИЛА ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ...
Специалности 28.8.2012 г. ... „магистър“     Професионални направления  и специалности Редовно обучение срещу заплащане Дистанционно обучение срещу заплащане Продължителност на обучението (в ...
Специалности 11.12.2012 г. ... И СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ   Бизнес администрация със специализация “Бизнес комуникации” – 3 сем. Всички без значение от завършената специалност в ОКС бакалавър или ...
УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места 24.8.2012 г. ... балообразуването в УНСС за съответните професионални направления/поднаправления. Кандидат-студенти, които за първи път подават документи за участие в допълнителния прием и не са се явявали на конкурсен изпит в УНСС, заплащат такса в размер на 50 лв. УНСС обявява допълнителен прием за попълване на ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... . Това е, разбира се, едно от новите направления на политическата икономия, което се поражда вътре в рамките на либералния икономикс с изходната предпоставка за рационалния индивид. Наред с него се появяват множество нови и взаимодействащи си парадигми, свързани с традициите на ...
<center>Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”</center> 31.5.2012 г. ... секретар: Жаклин Коен   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Масов туризъм; Специализирани видове туризъм; Организация и управление на туризма в публичния и частния сектор.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА Място на провеждане: УНСС – София, Голяма конферентна зала. Изпращане на ...
Срокове и такси 12.7.2012 г. ... Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси   Крайни срокове 22.10.2012 г. – приемане на заявката за участие с резюме на доклада   6.11.2012 г. – потвърждение за приемане на ...
Изисквания 11.7.2012 г. ... Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси Основни изисквания Резюмето да бъде не повече от 200 думи и да съдържа заглавие на доклада, автор, академична длъжност и научна степен, ...
Организационен комитет 16.5.2012 г. ... Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси Организационен комитет председател проф. д-р Йорданка Владимирова ръководител на катедра “Икономика на ...
Тематични направления 15.5.2012 г. ... Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси Тематични направления » Тенденции в развитието на търговията »  Конкурентоспособност на фирмите в търговията »  Маркетинг ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 30.5.2016 г. ... конферентна зала Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси За контакти: 1700 София, Студентски град "Христо Ботев", УНСС тел.: +359 2 8195 212, Райна Димитрова e-mail: trade@unwe.bg Карта © ...
Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" 24.2.2012 г. ... търговия - София и др. Три бяха тематичните направления на конференцията: Финансова политика, финансови пазари, инвестиции и развитие на финансовия сектор в контекста на евроинтеграционния процес; Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, интегрирано управление и развитие на ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... студентите се запознават с различни тематични направления, които се разработват със съответен дипломен ръководител. Студентите имат възможност да изберат в зависимост от научните си интереси ръководител на дипломна работа. Научен ръководител на дипломна работа в ОКС „Бакалавър” може да бъде ...
Център по икономика и управление 15.6.2015 г. ... традиции в следдипломното обучение в следните направления:  ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 1. Икономика и управление на фирмата 2. Глобален мениджмънт и лидерство  2. Международни икономически отношения и външноикономическа дейност 3. Право  4. ...
Редовно и дистанционно обучение 10.2.2012 г. ... носител (ЕлЕПИ) и е по професионални направления. Обучението е в редовна и дистанционна форма. Срокът на обучение в ОКС "Бакалавър" е четири години - осем семестъра. Общият брой на часовете на аудиторната заетост за целия срок на четиригодишното обучение е не по-малък от ...
Програмни акредитации 14.2.2012 г. ... за акредитирани професионални направления, специалности от регулирани професии и научни специалности в УНСС  Критериална система за програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните ...
Тест за неикономисти 14.2.2012 г. ... специалности от други професионални направления полагат приемен изпит с кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... осъществява по области и професионални направления на висшето образование за осигуряване на задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност; се организира за обучение на лица, завършили висше образование, с образователно-квалификационна степен ...
Тест за неикономисти 14.2.2012 г. ... специалности от други професионални направления полагат приемен изпит с кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура ...
Изпити 6.7.2015 г. ... специалности от други професионални направления полагат приемен изпит кандидатма­гистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура. Чл. 26.(1)Кандидатмагистърският тест: се състои изцяло от "закрити" въпроси, т.е. за ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... осъществява по области и професионални направления на висшето образование за осигуряване на задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност; се организира за обучение на лица, завършили висше образование, с образователно-квалификационна степен ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... професионалните направления/поднаправления в УНСС,  на състезателните изпити и начин на образуването на бал Професионални направления/ поднаправления Конкурсни изпити Балообразуване единен приемен изпит ...
Класиране 9.4.2012 г. ... , предвидени за съответните професионални направления/поднаправления, или с оценката от държавен зрелостен изпит - приложение № 5.1. Чл. 71. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студента професионални направления и поднаправления в ...
Условия за кандидатстване 9.4.2012 г. ... минимален бал за отделните професионални направления/поднаправления се образува от оценките по предметите, както следва: 1. Български език и литература и история (8 единици) за специалностите от професионално направление: - "Право"; - "Политически науки". 2. ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... на приемен изпит/и, за всички професионални направления/поднаправления без професионално направление "Право" и поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол". (3) На четвърти етап се извършва класиране за попълване на отделни незаети места с оценка от държавен ...
Изпити 16.5.2012 г. ... езици за съответните професионални направления, посочени в приложение № 5.1. (2) Организацията и провеждането на изпитите се извършват от комисии, определени със заповед на ректора. (3) Състезателните изпити се провеждат по утвърдени програми, изработени в съответствие ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... В УНСС  ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ ОКС "бакалавър" ОКС  "магистър" 1 2 3 4 3.1 ...
История 28.9.2012 г. ... номенклатурата на професионалните направления и специалностите на висшето образование от 1983 г. е регистрирана с наименованието “Икономика и управление на търговията” /Д.в.бр.30/ 15.04.1983 г./, а в Държавния регистър на образователно квалификационните степени във ...
История 3.9.2012 г. ... на катедрата в няколко направления: · със сродни катедри и специалности на университети от редица европейски страни – Федерална Република Германия, Австрия, Холандия, Дания и други. · със сродни катедри и специалности от университети в страната, ...
История 7.2.2017 г. ... обучава студенти в две професионални направления - 3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност "Социология" и 3.8. Икономика, специалност "Икономическа социология". Обучението на студенти се осъществява в три степенна структура – ...
История 23.3.2017 г. ... пред студентите от всички направления. Научните разработки на членовете на катедрата са в следните основни направления: Математически анализ, Теория на вероятностите и комбинаторен анализ, Математическо оптимиране ...
Партньори 3.9.2012 г. ... на катедрата в няколко направления: със сродни катедри и специалности на университети от редица европейски страни – Федерална Република Германия, Австрия, Холандия, Дания и други. със сродни катедри и специалности от университети в страната, при което ...
За катедрата 9.10.2014 г. ... език” пред студентите от всички направления, както и дисциплината “Кодиране на информацията” за специалност “Икономика на съобщенията”. Научните разработки на членовете на катедрата са в следните основни направления: Математически анализ, Теория на вероятностите и ...
За катедрата 28.9.2012 г. ... активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско и ...
Архив Конференции и семинари 24.6.2016 г. ... .ас. д-р Даниел Йорданов Тематични направления: Политика за развитие на транспорта Устойчиво развитие на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна и енергийна инфраструктура Екологичен транспорт и развитие на "зелени ...
Конференции и семинари 25.4.2013 г. ... комитет Изисквания Заявка за участие ...
Конференции и семинари 11.11.2013 г. ... на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието; Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи ...
Наука 3.9.2012 г. ... индустриална практика. Основните направления на НИД, по които катедрата има водещи позиции и резултати, са: Индустриална политика на страната в контекста на предстоящото вписване на българската индустрия в стратегията за развитие на индустриите на страните-членки на ...
Специалности 17.9.2016 г. ... със задълбочени знания в следните направления. В специализация "Съвременен български политически процес" учебният план включва дисциплините: "Българска политическа култура", "Съвременната българска партийна система", "Общества и политика на Балканите", ...
Специалности 29.9.2012 г. ... специалности от други професионални направления (неикономически специалности) полагат приемен изпит под формата на кандидатмагистърски тест за неикономисти, включващ въпроси, проверяващи общата им икономическа и правна култура. Кандидатите, завършили специалности от ...
Специалности 18.11.2015 г. ... търговия”. В номенклатурата на професионалните направления и специалностите на висшето образование от 1983 г. е регистрирана с наименованието “Икономика и управление на търговията” /Д.в.бр.30/ 15.04.1983 г./, а в Държавния регистър на образователно квалификационните степени във висшите ...
Специалности 12.1.2018 г. ... се осигурява профилирана подготовка по следните направления: международен туризъм, мениджмънт на туроператорската, агентската и транспортната дейност, мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорската дейност, мениджмънт на културния туризъм, мениджмънт на аграрния (селския) туризъм и др ...
Специалности 29.5.2017 г. ... “Магистър” по специалности от професионални направления, различни от професионално направление “Икономика”. Магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ със срок  на обучение три семестъра е ...
Специалности 11.7.2013 г. ... теоретични знания и практическа подготовка в съвременни направления Бизнес Интелигентни Системи и Системи за управление ресурсите на предприятието. Това позволява на студентите да осъществяват дейностите по проектиране, внедряване и поддържане на Бизнес Интелигентни Системи и ERP системии, както и да ...
Специалности 17.1.2013 г. ... положили конкурсен изпит по чужд език от следните направления и специалности: I чужд език - Икономика с чуждоезиково обучение; Икономика с преподаване на английски език; Политически науки; II чужд език - Икономика на туризма; МИО, МИО с преподаване на английски език; МО; Европеистика; ...
Бакалавърска степен 1.10.2012 г. ... и комерсиализирането на иновации, най-често работейки в направления като: маркетинг; НИРД; човешки ресурси и финанси; Перспективна е и ориентацията на завършилите за работа в малки и средни фирми (99% от всички фирми в страната) като многофункционални специалисти, които след натрупването на определен опит ...
Обучение 28.9.2012 г. ... от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско и облигационно ...
Обучение 17.9.2016 г. ... от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Публична администрациа", "Финанси", "Счетоводство", "Финансов контрол"), където водят занятия по "Основи на правото", "Административно право и административен процес", "Административно и финансово пхраво", "Финансово ...
Обучение 8.2.2017 г. ... социология" се осъществява в две професионални направления: 3.1. Социология, антропология и науки за културата 3.8. Икономика Във всички образователно квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС "Бакалавър" Професионално направление "Социология, антропология и науки за ...
Обучение 8.2.2017 г. ... отблизо с работата на специалисти от разнообразни направления на статистическата практика. Стажът е с продължителност две седмици и се провежда в началото на лятната ваканция след шести семестър ...
Обучение 14.10.2015 г. ... обявява. Списъкът съдържа проблемните области (направления или примерни теми), по които студентите могат да разработят магистърски тези, съгласувано с преподаватели в катедрата и не представлява списък с окончателно формулирани теми. Студентът избира определена област съобразно местоработата си и ...
За факултета 29.3.2017 г. ... в две професионални направления: икономика и администрация и управление. Това съжителство е много показателно в контекста на съвременните тенденции в развитието на науката и образованието – наличието на зони на преливане между различни области ...
В медиите 16.5.2017 г. ... страната колко от завършилите направленията „Икономика” и „Администрация и управление” работят по специалността си. Но завършващите специалностите в тези две професионални направления в УНСС намират много добра реализация на трудовия ...
Обучение 22.5.2017 г. ... две акредитирани професионални направления – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за културата”. > В  ОКС “Бакалавър” се осъществява  редовна ...
За факултета 12.5.2017 г. ... академичния състав по научни направления в съответствие с образователния и научен профил на факултета; Да популяризира резултатите постигнати в образователната дейност и научната си продукция сред академичната и научна общност в страната и чужбина, сред ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... списък тематични (научни) направления, в които могат да се разработват магистърски тези, със съответен дипломен ръководител. Конкретизирането на темите се извършва съвместно с избрания дипломен ръководител. Окончателният списък с теми не се допълва след ...
НИД в УНСС 16.12.2013 г. ... дейност и др. Приоритетни направления за НИД на УНСС през 2013 г.: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и ...
Организация и управленски структури 12.7.2017 г. ... дейност и др. Приоритетни направления за НИД на УНСС през 2013 г.:1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа;2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в ...
Научна дейност 16.7.2015 г. ... дейност и др. Приоритетни направления за НИД на УНСС: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в ...
Индивидуален учебен план 5.6.2017 г. ... ПЛАНОВЕ Професионални направления: 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА 3.3. ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ 3.6. ПРАВО 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 3.8. ...
Такси за обучение 1.8.2017 г. ... . ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА Направления: Редовно Икономика (всички икономически специалности) 231.00 лв. Администрация и управление  (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... В УНСС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ № по ред Професионални  направления Образователно-квалификационни степени ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" 3.7. "Администрация  и ...
Такси за обучение 6.7.2017 г. ... 2017 - 2018 г. Направления: Редовно Дистанционно Икономика (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... В УНС ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИ                      ...
Акредитирани докторантски програми 27.10.2017 г. ... на висше образование,професионални направления,докторантски програми 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 2.2. История и археология Стопанска история 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 3.1. Социология, антропология и науки за ...
Правила 7.2.2017 г. ... и осъществяването на международната и другите направления на административната работа. Обучението може да се организира и проведе под формата на семинари, работни срещи, учебни визити, курсове, практическо обучение, кратки стажове и др. Продължителността на мобилността с цел обучение е 4 ...
Мобилност с цел обучение 7.2.2017 г. ... и осъществяването на международната и другите направления на административната работа. Обучението може да се организира и проведе под формата на семинари, работни срещи, учебни визити, курсове, практическо обучение, кратки стажове и др. Продължителността на мобилността с цел обучение е 4 ...
Мобилност на преподавателски и административен състав с цел обучение 21.11.2011 г. ... на организацията на международната и другите направления на административната дейност на университетите ...
Дейности 12.1.2017 г. ... на организацията на международната и другите направления на административната дейност на университетите ...
Визия и мисия 15.1.2018 г. ... своите лидерски позиции в професионалните направления: Икономика, Управление и администрация, Право, Политически науки, Социология, антропология и науки за културата, Обществени комуникации и информационни науки. УНСС ще продължи да се утвърждава като водеща образователна и ...

Събития

128 results found
УНСС с най-висока оценка на учебния процес в професионално направление „Икономика“ 15.1.2018 г. ... но и във всички водени от нас професионални направления, посочи доц. Ралева ...
Десета юбилейна годишна научна сесия на УНСС 14.12.2017 г. ... дейност има две основни направления - първото, разработки, които утвърждават лидерските позиции на УНСС както в страната, така и извън нея, и второто -  икономически, социални, политически и правни изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 8.12.2017 г. ... в различните професионални направления и специалности, реализира научноизследователски проекти и научни форуми, които обогатяват теорията и създават добри практики.  В своето изказване доц. д-р М. Стоянова разказа за един научноизследователски проект и за ...
Научна конференция на тема „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса” 1.12.2017 г. ... продължи в направления, свързани с актуалните проблеми на правното регулиране на бизнеса ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... открои двете основни дискусионни направления: юридическото - за правната рамка на творческите индустрии, и икономическото - за бизнеса в областта на креативните индустрии. Почетният ректор коментира „отеснялата дреха“ на Бернската конвенция за закрила на ...
Национален семинар с международно участие на тема „Перспективи и актуални предизвикателства пред аудиовизуалната индустрия в дигиталната ера” 29.11.2017 г. ... открои двете основни дискусионни направления: юридическото - за правната рамка на творческите индустрии, и икономическото - за бизнеса в областта на креативните индустрии. Почетният ректор коментира „отеснялата дреха“ на Бернската конвенция за закрила на ...
Научна конференция на тема „Историята и философията на политическата икономия“ 23.11.2017 г. ... към същностната връзка на трите направления. Проф. д-р Светла Тошкова (в средата), зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев и деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... доклади в тематичните направления „Съвременни аспекти на медийното образование“, „История на медиите и журналистиката“, „Публичните комуникации и медиите днес“, „Новите медийни възможности“, „Медии и ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... доклади в тематичните направления „Съвременни аспекти на медийното образование“, „История на медиите и журналистиката“, „Публичните комуникации и медиите днес“, „Новите медийни възможности“, „Медии и ...
Нови перспективи за сътрудничеството на Финансово-счетоводния факултет с АССА 26.10.2017 г. ... с гостите  основните направления за бъдещото развитие на сътрудничеството  между двете институции  и  стартирането на нова  магистърска програма. Проф. Башева, Roxana George и Andreia Stanciu (отляво ...
Тържествено бешe открита 97-ата академична учебна година 3.10.2017 г. ... ръководствата на факултетите по направления, поднаправления и потоци. Откриването на учебната година беше предавано пряко в интернет ...
Международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017) 4.10.2017 г. ... в различни професионални направления и специалности. Ректорът посочи, че в университетската Стена на славата са вписани имената на преподавателите и възпитаниците на УНСС в държавния елит на България, като уточни, че само министрите през годините са над ...
Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг 4.10.2017 г. ... и приятелства. Обявените тематични направления бяха: маркетинг и иновации, онлайн B2B и B2C маркетинг и приложен маркетинг чрез използването на съвременни технологии. УНСС взе участие с два екипа от четвърти курс на специалностите „Маркетинг и стратегическо ...
Първо място и награда на публиката за УНСС в студентска олимпиада по маркетинг 3.7.2017 г. ... и приятелства. Обявените тематични направления бяха: маркетинг и иновации, онлайн B2B и B2C маркетинг и приложен маркетинг чрез използването на съвременни технологии. УНСС взе участие с два екипа от четвърти курс на специалностите „Маркетинг и ...
Договор за сътрудничество между УНСС и "Амарант България" 28.6.2017 г. ... места за наши студенти в различни направления от дейността си. При необходимост ще се провеждат корпоративни презентации и информационни срещи в УНСС. Дружеството се ангажира да осигурява средства за обучение на стажантите като набавя техника, материали и условия за ...
Правителството реши да бъдат открити три института в УНСС 23.3.2017 г. ... и обучението по предприемачество са направления за интегриране на науката и преподаването с практиката, за да могат студентите да започнат собствен бизнес. Те ще спомогнат и за изграждане на нова, предприемачески ориентирана култура сред останалите студенти. Чрез създаването ...
Ново признание за академичния състав на ФСФ. На 09.02.2017 г. беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2017 година 20.2.2017 г. ... с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД и в изпълнение на плановете  за разпределение на целите на УНСС за Финансово-счетоводния факултет (ФСФ), ръководството на факултета в лицето на неговия декан проф. д-р Снежана Башева, инициира през 2013 ...
Научна конференция на тема „Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба“ 24.11.2016 г. ... на форума и конкретните тематични направления. Доц. Ковачева и г-н Лалов Конференцията е показателна за връзката между теорията и практиката, посочи и съдия Методи Лалов. Студентите-юристи в УНСС имат добра практика, Юридическият факултет се развива не ...
Студентски научен форум „Регионално развитие – вчера, днес и утре” 23.11.2016 г. ... вниманието в различни конкретни направления, свързани с общински, регионални и национални проявления. По време на презентациите Пръв думата взе Кристиан Димитров, който запозна присъстващите с темата „Същност и значение на регионалното развитие ...
„ДНЕС ЖИВЕЕМ В СВЕТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“: ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ И ДИСКУСИИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕЯ НАРАСТВАТ 8.11.2016 г. ... беше свързана с кризата на водещите направления на икономическата наука, очертала се особено силно след 2008 г. и необходимостта от преосмислянето на основни нейни постулати, което е и важен фактор за  завръщането на политическката икономия като една от водещите ...
Наш преподавател участва в международна конференция в Истанбул 27.10.2016 г. ... , Австралия и др. Основните тематични направления бяха бежанската криза и европейската сигурност, човешката сигурност и конфликтите, значението на образованието за интеграцията, управление на миграционните процеси, значението на неправителствените организации и др. Освен ...
Втора международна конференция на Научноизследователския център по парични и икономически изследвания 17.10.2016 г. ... бе организирана в тематичните направления:  Банкова и монетарна политика, Монетарна теория и банково дело, Капиталови пазари, Международни монетарни режими, Икономическа и социална история, Технологични и геополитически проблеми. В конферентната ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КРИБ 14.10.2016 г. ... планове и програмите в двете основни направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, които обхващат близо 90% от студенти на УНСС. В тях, с помощта на фирмите-членки на КРИБ, са постигнати значими резултати по отношение очакванията на бизнеса ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“ 7.10.2016 г. ... програмата на форума - в десет научни направления и с впечатляваща тематична палитра - максимално мащабно обхваща актуалната проблематика. Убеден съм, че предстои изключително ползотворна и интересна дискусия с обмен на нови идеи и научен опит. Това ще е полезно както за ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и КРИБ 7.10.2016 г. ... планове и програмите в двете основни направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, които обхващат близо 90% от студенти на УНСС. В тях, с помощта на фирмите-членки на КРИБ, са постигнати значими резултати по отношение очакванията на бизнеса - ...
Кръгла маса „Образованието в областта на международния бизнес и международните икономически отношения в партньорство с бизнеса в контекста на дигиталната революция“ 4.10.2016 г. ... в партньорство с бизнеса в различни направления. Обсъден бе и потенциалът на катедра „МИО и бизнес“ в обучението през целия живот по актуални теми, представляващи интерес за практиката ...
Нови възможности за сътрудничество между УНСС и Одеската юридическа академия 14.9.2016 г. ... по приоритетните за двете страни направления, издаване на съвместни сборници с научни трудове, обмен на научна информация, научна литература и периодични издания и др. Сградата на академията, която е наследник на Ришельовския лицей в Одеса Националният ...
Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество 7.7.2016 г. ... , като открои основните професионални направления и работата на осемте факултета. Ректорът представя УНСС пред китайските гости. Вдясно от него проф. Ma Dexiu Ректорът акцентира върху десетте специалности, изучавани изцяло на английски език като добра ...
Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България 13.6.2016 г. ... дейността на Асоциацията в следните направления: организирани национални състезания и конкурси и постигнатите резултати на участниците в тях; организирани и проведени Национални семинари; други дейности, инициирани от Асоциацията. Проф.д-р Даниела Фесчиян представя ...
Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър" 9.6.2016 г. ... подготовка по професионални направления или специалности”. В малката конферентна зала Проф. Башева подчерта също, че държавният изпит за ОКС „бакалавър” по счетоводство е изключително важна процедура с национално значение и ...
Ново признание на академичния състав на ФСФ. Преди броени дни беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2016 година 18.5.2016 г. ... с реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД и в изпълнение на плановете  за разпределение на целите на УНСС за Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) за периода 2011-2015 г., ръководството на факултета в лицето на неговия декан проф. д-р Снежана Башева, ...
Публична лекция на тема "Възможности за инвестиции в България" 12.5.2016 г. ... от взаимодействието в две основни направления: утвърждаване авторитета на УНСС у нас и в Източна Европа и подобряване на квалификацията за младите хора. „Всички ние се стремим да изградим България като един прекрасен дом за живеене, да сътворим стандарт, с който да ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 26.4.2016 г. ... рамките на дискусията като представи основните тематични направления и проблематични области за обсъждане. В голямата конферентна зала Експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  общинската администрация на Столична община, Агенция "Пътна ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 26.4.2016 г. ... рамките на дискусията като представи основните тематични направления и проблематични области за обсъждане. В голямата конферентна зала Експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  общинската администрация на Столична община, Агенция "Пътна ...
Кръгла маса на тема „Визия и стратегия за развитие на интелигентните транспортни системи в България“ 22.4.2016 г. ... рамките на дискусията като представи основните тематични направления и проблематични области за обсъждане. В голямата конферентна зала Експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  общинската администрация на Столична община, Агенция "Пътна ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 22.4.2016 г. ... съвети“ заседаваха представителите на научните направления „Икономика на туризма“ и „Икономика и управление (транспорт) (на снимката долу) В голямата конферентна зала бяха представени докладите на докторанти и студенти от научната специалност „Икономика и управление ...
25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти 20.4.2016 г. ... съвети“ заседаваха представителите на научните направления „Икономика на туризма“ и „Икономика и управление (транспорт) (на снимката долу) В голямата конферентна зала бяха представени докладите на докторанти и студенти от научната специалност „Икономика и управление ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... международни научни проекти, модерна материална база, направления с много висока акредитационна оценка, тесни ползотворни контакти с бизнеса и др. По данни на Националния осигурителен институт 97, 5 на сто от випускниците на УНСС се реализират успешно на пазара на труда, изтъкна също доц. Ралева ...
Наши студенти участваха в информационен ден, организиран от ИПА 3.4.2016 г. ... държавната администрация до 2020 г. Сред приоритетните направления е повишаване на взаимодействието между университетите и институциите. Мерки по отношение на засилване на връзката университети – администрация  бяха обсъдени на специална среща с ръководителите на катедри „Публична ...
Презентационно-обучителен семинар на "Томсън Ройтерс" и библиотеката на УНСС 25.3.2016 г. ... и позволяват анализи и сравнение между различни научни направления, институции,автори и т.н. В компютърната зала на ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит за 2016 г. 18.3.2016 г. ... връзка с явяването на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2016 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 в срок до 31 март ...
Информационен семинар за мобилност и сътрудничество с чуждестранен университет 1.3.2016 г. ... и бизнес насоченост в няколко основни направления: архитектура и планиране, финанси, бизнес икономика, предприемачество и информационни технологии ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Българска стопанска камара 23.2.2016 г. ... проблеми на висшето образование Професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ се финансират от държавата с 693 лв. за студент на година. Докато субсидията за един ученик в гимназия е средно 1500 лв. Това е лоша диспропорция и показва отношение към средното ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националното състезание по икономикс 10.3.2016 г. ... пред бъдещите студенти университета и основните направления и специалности, в които те ще имат възможност да се обучават. Ректорът увери учениците, че изборът на УНСС е правилният избор. Той отбеляза, че университетът е с водещи качествени и количествени показатели сред висшите училища в България ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 8.2.2016 г. ... в пленарно заседание и  три секции в тематичните направления: „Икономика на туризма и свободното време“,  „Управление на човешките ресурси в туризма“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Специализирани видове туризъм“, „Маркетинг и устойчиво ...
Обсъдени бяха възможностите за академично партньорство с шанхайски университет 5.2.2016 г. ... . Университетът обучава студенти в девет основни направления: икономика, право, природни науки, литература, инженерни науки, земеделие, медицина, управление и изкуства ...
Нов етап на научното сътрудничество в областта на миграционната политика между УНСС и РАНХиГС 2.2.2016 г. ... на работата в тези направления. На срещата бяха коментирани и възможностите, които дава програмата „Еразъм +“ за обмен на преподаватели, изследователи и студенти от двете висши училища ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... в основните професионални направления. Ректорът съобщи също, че сред възпитаниците на УНСС си шестима премиери, шестима министри на външните работи и 13 финансови министри в 14-е правителства след 1989 г. „Вярвам, че сред вас, в тази зала, има бъдещи ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени 15.12.2015 г. ... Данаилов Тематичните направления на конференцията бяха акцентирани върху: Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване; Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 9.12.2015 г. ... май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически проблеми на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна инфраструктура Транспорт и околна среда Транспорт и енергетика   Програма: 9.30 ч ...
Научна конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж - в памет на проф. д-р Борис Ланджев“ 27.11.2015 г. ... бе организирана в тематичните направления „Частноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност“ и „Публичноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност“. По време на форума, в който участваха учени от УНСС, НБУ, ЮЗУ ...
Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“ 26.11.2015 г. ... по основните образователни направления, с най-голям брой студенти – 21 434 - сред висшите училища в страната, представи УНСС проф. Статев и изтъкна голямата роля за това на почетния ректор проф. д-р  Борислав Борисов. „Изключително съм ...
Най-голямата професионална организация на счетоводители в света признава изпити на студентите от ФСФ 19.11.2015 г. ... реализирането на приоритетните направления на УНСС по НИД (изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес универитетите в Европа; икономически, изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България) и в изпълнение на плановете  за ...
Международна кръгла маса по повод 25-годишнината на катедра „Икономика на туризма“ 30.10.2015 г. ... три секции в тематичните направления: „Икономика на туризма и свободното време“,  „Управление на човешките ресурси в туризма“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Специализирани видове туризъм“, ...
Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ 27.10.2015 г. ... бе посветена на новите направления в развитието на управленската теория и практика. Работата й бе организирана в две секции в тематичните направления: Бизнес управление, Управление на регионите, Публична администрация и Маркетинг и стратегическо планиране ...
Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ 22.10.2015 г. ... бе посветена на новите направления в развитието на управленската теория и практика. Работата й бе организирана в две секции в тематичните направления: Бизнес управление, Управление на регионите, Публична администрация и Маркетинг и стратегическо планиране ...
Първа международна научна конференция „Паричните политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион“ 16.10.2015 г. ... системи. Основните тематични направления на конференцията бяха: парична теория; парична политика, централни банки, парични и финансови институции; парична история и история на паричната мисъл; социални и комплементарни парични системи; интердисциплинарни ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... сесии в тематичните направления математика, информационни технологии, статистика, както и специалната сесия за студенти и докторанти. Изнесени бяха 29 доклада, свързани със сложните модели на риск и вероятност за фалит, методите на реинженеринг на ...
Научна конференция „Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси“ 27.10.2015 г. ... сесии в тематичните направления математика, информационни технологии, статистика, както и специалната сесия за студенти и докторанти. Изнесени бяха 29 доклада, свързани със сложните модели на риск и вероятност за фалит, методите на реинженеринг на ...
Възможности за подготовка на проектни предложения по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен разстеж" /2014-2020/ 16.6.2015 г. ... и работни места". Информация за приоритетните направления със съответните конкретни области, по които ще бъдат финансирани проекти предложения, както и пълният текст на оперативната програма може да откриете в прикаченият файл.  Центърът за изследователски и образователни проекти при УНСС ...
Възможност за подготовка на проектни предложения финансирани от НАТО 16.6.2015 г. ... български учени.  Информация за приоритетните направления със съответните конкретни области, по които ще бъдат финансирани научни проекти може да откриете в прикаченият файл. Допълнителна информация за условията за кандидатстване може да откриете на следният електронен адрес: http://www.nato ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и ЗК „УНИКА“ АД 3.6.2015 г. ... договора съвместната работа ще се разшири в повече направления. Застрахователната компания ще подпомага чрез стажантските си програми дейността на УНСС, свързана с практическото обучение и подготовката на неговите студенти. Дейностите, предвидени в договора, ще се осъществяват чрез ...
Наш професор участва в среща „Европа – Азия: интензифициране на предприемаческото образование“ в Бруней 2.6.2015 г. ... , да обменят мнения и да си сътрудничат в различни направления. Организаторите от Университета на Бруней бяха поканили изтъкнати лектори от много страни: Великобритания, САЩ, България, Тайланд, Сингапур, Япония, Китай, Филипините, Австралия, Бруней, които да споделят различни гледни точки и достижения ...
Наша студентка е победител в "Студент на годината" 2015 15.5.2015 г. ... ,,Бакалавър“ в различните професионални направления. Сред силна конкуренция, победител в подкатегория ,,Бакалавър по икономика“ стана Божидара Дончева, студент в специалност ,,Икономическа социология“, носител и на престижната награда ,,Млад мениджър“ 2014 г ...
Заслужени отличия в ,,Студент на годината 2015“ 14.5.2015 г. ... бе за ,,Бакалавър“ в различните професионални направления. Сред силна конкуренция, победител в подкатегория ,,Бакалавър по икономика“ стана Божидара Дончева, студент в специалност ,,Икономическа социология“, носител и на престижната награда ,,Млад мениджър“ 2014 г. Божидара ...
Наша студентка е победител в тазгодишното издание на конкурса Mtel PR Challenge 2015 5.5.2015 г. ... отбелязване на годишнината на телекома в две направления - за външните и вътрешните публики. Дарина с наградата от конкурса Нашата студентка получи като награда таблет Samsung Galaxy Tab S в централата на Мтел. Тя имаше възможност да се запознае с PR екипа на компанията и ...
Наш преподавател ръководи международна научна конференция в Рим 24.4.2015 г. ... дейност в такива перспективни направления на информационните технологии като облачните технологии, големите данни, мобилните изчисления и др. Не по-малко важно бе и насърчаването на обмена на идеи, опит и информация между разработчици, изследователи и докторанти от цял свят ...
На пресконференция и кръгла маса бяха представени резултатите по проект за актуализиране на учебните програми в професионално направление „Икономика“ 17.4.2015 г. ... проекта за двете водещи и най-големи професионални направления в УНСС – „Администрация и управление“ и „Икономика“, в които учат близо две трети от нашите студенти, посочи в приветствието си ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Той бе категоричен, че тези проекти са доказателство на решимостта на ...
Тематични направления за дипломни проекти за държавен изпит 10.3.2015 г. ... връзка с явяването на студентите от четвърти курс на специалност "Статистика и иконометрия" на предстоящия държавен изпит за ОКС "Бакалавър" през юли 2015 година, е необходимо всеки студент да избере тема от приложения по-долу списък и да я резервира при секретарката на катедрата в каб. 2062 в срок ...
Конкурс на Съюза на икономистите в България 24.2.2015 г. ... отговорност се проявяват в следните няколко направления: повишаване на репутацията и утвърждаване на добрия имидж на социално отговорните компании; утвърждаване на нов тип организационно поведение, бизнес етика и култура; лоялност към персонала и задържане на качествените човешки ресурси в ...
Ректорът връчи сертификати на победителите от второто Национално състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... оценка по основните му професионални направления, с трудова реализация от над 90 на сто на възпитаниците му. Той пожела на победителите в състезанието просперитет, благополучие и удовлетворение от заслужения предновогодишен подарък „студент в УНСС“. Проф. д.ик.н. Стати Статев ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... оценка по основните си професионални направления, се оказа и най-големият университет в страната със своите 21 430 студенти“, посочи в експозето си по отчетния доклад на ректорското ръководство проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС. Докладът, отпечатан в специална книжка, бе ...
Заключителна пресконференция по проект "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 12.12.2014 г. ... състав в придобиването на компетенции в три основни направления: чуждоезикови, по съвременните образователни технологии и съвременните методологии за научни изследвания. Доц. Ваня Лазарова коментира работата по дейности 3 и 5 – курсовете за обучение за използване на интерактивни методи и курсовете ...
Семинар-демонстрация „Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС“ 5.12.2014 г. ... високо технологичните решения в три направления: използването на облачни технологии за управление на персонални локални мрежи на студенти и преподаватели, разпределено управление и координиране на учебната и административната дейност на студентите и преподавателите, с ...
Учреден бе Руски клуб в УНСС 4.12.2014 г. ... Малинов се спря на основните направления в работата на движение „Русофили“. България като България я има, докато го има православието, докато я има кирилицата, докато го има нашето културно самосъзнание като българи. Културното самосъзнание на българина е свързано с ...
Годишна студентска научна сесия 27.11.2014 г. ... форум доклади бяха 20 в четири научни направления:  „Финанси“, „Икономика“, „Журналистика“ и „Политически науки“ ...
Десетата юбилейна международна научна конференция на младите учени 13.11.2014 г. ... бе организирана в три тематични направления „Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване“, „Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен ...
Наша преподавателка участва в международен научен форум в Швейцария 7.11.2014 г. ... IRED, USA. Четири бяха основните направления в работата на конференцията: напредъкът в гражданското и структурното развитие и опазването на околната среда; компютърните технологии, електрониката и комуникациите; роботиката и техническото развитие; социалните науки, ...
Четвърта международна конференция ICAICTSEE - 2014 28.10.2014 г. ... на конференцията, актуалните тематични направления и участието на широк кръг учени от България и чужбина. В голямата конферентна зала При откриването на конференцията бяха изнесени три пленарни доклада. Д-р Литиен Чен, директор на Тайванския търговски център в ...
Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения” 24.10.2014 г. ... да формират водещи решения в най-важните направления на транспортния сектор. Ректорът подчерта, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и лично министър Ангелкова, която е възпитаник на УНСС, са традиционно отворени към академичната наука. Работещо ...
Международна конференция "Управление на недвижимата собственост" 18.10.2014 г. ... своите доклади и дискусии в тематичните направления „Риалторска дейност“, „Пропърти/фасилити мениджмънт“, „Урбанистика и градска среда“, „Икономика на градовете“, „Жилищна политика“ и др. Предстои и издаването на сборник ...
На добър час на студентите от РЦДО-Пловдив! 16.9.2014 г. ... . Тя подчерта, че двете професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ са с най-високо входно ниво, като възможно най-високите оценки са валидни както за редовната, така и за дистанционната форма на обучение. Избрали сте най-реномирания университет, увери ...
Откриване на учебната 2014-2015г. в направление "Социология, антропология и науки за културата" 17.9.2014 г. ... се осъществява в две професионални направления – първото 3.8. Икономика с общо 7 специалности в ОКС „бакалавър” - Макроикономика”, “Икономика”, “Икономика” с преподаване на английски език, “Политическа ...
Научни форуми на катедра "Управление" 15.9.2014 г. ... изнесоха 58 доклада в тематичните направления: "Обучението в XXI век: активни методи", "Авангардни идеи в стопанския анализ", "Човешки капитал", "Актуални теми в стопанското и публичното управление", "Дисруптивни технологии и ...
Научни форуми на катедра "Управление" 20.10.2014 г. ... изнесоха 58 доклада в тематичните направления: "Обучението в XXI век: активни методи", "Авангардни идеи в стопанския анализ", "Човешки капитал", "Актуални теми в стопанското и публичното управление", "Дисруптивни технологии и предприемачество, футурология, трансхуманизъм", ...
Магистратура "Политическа икономия на креативната икономика" 25.6.2014 г. ... икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с особеностите на икономиката на най-развитите общества, която ще доминира през следващите години, xарактеризирана с взаимопреплитащи се термини като “нова икономика”, ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... в различните професионални направления. В „Икономика” призът получи Петър Младенов, четвъртокурсник в нашия университет и едновременно с това студент в университет Ковънтри. „Всички ние трябва да сме студенти на годината, защото сме от младите ...
Шанс за развитие в динамичната бизнес среда на EY България 10.4.2014 г. ... и Надя Михова  Основните направления в работата на фирмата представи Надя Михова, мениджър “Човешки ресурси” на EY. Тя изтъкна, че приоритет е инвестирането в младите хора, в тяхното образование и развитие, което е в основата на най-важната фирмена ...
Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“ 7.4.2014 г. ... в актуални  в двете основни направления на форума – „Бизнес, инфраструктура и комуникации“ и „Антикризисна политика“. Участниците в студентската научна конференция Заседанията на форума се проведоха в две секции. В ...
Покана за участие в Седмата национална школа за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки 12.3.2014 г. ... допирните точки  между научните направления и да се генерират ефективни и практически приложими решения в областта на социалните науки, които да подчертаят връзката между труда на младите изследователи и конкретните ползи за обществото. Школата ще се проведе на 15 май ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... приложен успешно и в други професионални направления на университета. Това е възможност да приемам за студенти не само най-добрите, но и най-мотивираните, изтъкна той. Проф. Статев благодари на организаторите и посочи, че проф. д-р Огнян Симеонов е основният двигател за ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието" 27.10.2015 г. ... на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието; Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи на ...
Научен форум за настоящето и бъдещето на стратегическото планиране и програмиране 16.12.2013 г. ... на България Основните тематични направления на докладите и обсъжданията на форума бяха организирани в три пленарни сесии: „Стратегическо планиране и програмиране на националната икономика и развитието на Европейския съюз“, „Регионално стратегическо планиране и ...
Университетска годишна научна сесия 12.12.2013 г. ... програми на Европейския съюз. Приоритетни направления за университетската научноизследователска дейност, утвърдени от Академичния съвет за втора поредна година, са изследванията за утвърждаване на лидерските позиции на нашия университет сред бизнес университетите в Европа, както и ...
Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия 11.11.2013 г. ... „доктор“ в специалности и професионални направления, представляващи взаимен интерес; обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в съвместни проекти и обмен на научни изследвания, организиране на двустранни симпозиуми, семинари и ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... икономия: минало, настояще и бъдеще. Трите направления бяха представени с основни доклади на първото (пленарно) заседание на конференцията от водещите преподаватели на катедрата проф. д-р Светла Тошкова (ръководител на катедрата), чл.-кор. д.ф.н. проф. Васил Проданов, проф. д.ик.н. Пано ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... бе организирана в секции по тематичните направления „Макроикономически политики“, „Социологически проблематизации на социеталната криза и политическата икономия и предизвикателствата пред България“, „Трудът и социалната защита – предизвикателства пред България“. ...
Годишна студентска научна сесия 30.10.2013 г. ... форум доклади бяха близо 20 в пет научни направления: Икономика, Финанси, Право, Политически науки и Журналистика. Журито, което оцени и излъчи трите най-добри студентски научни разработки, бе в състав: проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р ...
Заедно по-информирани от днес 25.10.2013 г. ... кадри от различните професионални направления. Ст.преп. Албена Стефанова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Иван Стойчев и Пламен Недев от Студентския съвет Доц. д-р Марчо Марков и доц. д-р Иван ...
Министърът на образованието и науката проф. д.м.н. Анелия Клисарова се срещна със студенти 22.10.2013 г. ... е необходимо да се отделят повече средства за направленията и специалностите, от които имат нужда икономиката и бизнесът. Повече средства се предвиждат и за стипендии за стажанти. Министърът на образованието и науката проф. д.м.н. Анелия Клисарова (в средата) говори пред студентите от ...
Подписано бе споразумение между УНСС и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 3.10.2013 г. ... е и размяна на специалисти в професионалните направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Право“. Студентите от IV и V курс ще могат да подпомагат като доброволци при стажове и практики работата на ГДИН в пробационните служби и затворите според професионалните си ...
Тържествено бе открита 93-ата академична учебна година 16.9.2013 г. ... срещнаха и с ръководителите на факултетите по направления и потоци.   Първи учебен ден, първи срещи с преподаватели и колеги    Студенти-първокурсници ...
Две наши испанистки участваха в международен симпозиум, посветен на нобеловия лауреат Марио Варгас Льоса 30.5.2013 г. ... , че близо 60 студенти от професионалните направления „Икономика” и „Политически науки” изучават испански като първи чужд език. Испанският е най-предпочитаният избираем втори чужд език сред студентите от специалностите ”Международни икономически ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 25.4.2013 г. ... заседание, е фокусирана в тематичните направления „Тенденции в развитието на търговията“, „Конкурентоспособност на фирмите в търговията“, „Маркетинг в търговията“, „Финансови и инвестиционни решения в търговията“, „Управление на ...
Правила за провеждане на Държавен изпит (ОКС "бакалавър") и Правила за провеждане Защита на дипломна работа (ОКС "магистър") 17.4.2013 г. ... . Списъкът съдържа проблемните области (направления или примерни теми), по които студентите могат да разработят магистърски тези, съгласувано с преподаватели в катедрата и не представлява списък с окончателно формулирани теми. Студентът избира определена област съобразно местоработата ...
60 години чества с международна научна конференция катедра „Икономика на търговията“ 12.4.2013 г. ... е фокусирана в тематичните направления „Тенденции в развитието на търговията“, „Конкурентоспособност на фирмите в търговията“, „Маркетинг в търговията“, „Финансови и инвестиционни решения в търговията“, ...
УНСС - пълноправен член на Виртуалния институт на УНКТАД 26.3.2013 г. ... и изследването на актуални направления в дейността на УНКТАД. д-р Паскал Желев д-р Васил Петков По време на разговора е подчертано, че само по себе си членството е висока атестация за иновативния подход на УНСС в неговия стремеж за ...
Успешен кариерен старт в европейските институции 25.3.2013 г. ... предлага възможности за стаж в 4 направления: обща насоченост, за журналисти, за преводачи (писмени и устни) и за хора с увреждания. Процедурата за кандидатстване е максимално улеснена и се извършва онлайн, а документите се попълват в сайта на институцията, в която ...
Младежка кръгла маса обсъди проблемите на Балканите в XXI век 14.2.2013 г. ... живот на Балканите в три основни направления: „Балканите в глобалния свят“, “Балканският регионализъм – необходимост или утопия“ и „България и балканските съседи“. Презентациите и дискусиите се фокусираха върху актуалните ...
Информационна среща по проект за обучение на докторанти 31.1.2013 г. ... докторанти от всички професионални направления, по които университетът осъществява обучение на докторанти – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и ...
Ръководство за академично четене и писане за студенти 26.11.2012 г. ... за студенти от други професионални направления и специалности в УНСС, е резултат от проект НИД 21.03-10/2008 г. с ръководител доц. д-р Андрей Георгиев. Изданието ще бъде достъпно в библиотеката на УНСС и в електронен вид в интернет ...
Обществените трансформации в България, Европа и света анализираха водещи социолози 19.11.2012 г. ... наред с другите професионални направления, защото нашата стратегия е обществеността да възприема УНСС именно като университет, който обхваща цялото поле на обществените науки, разбира се концентрирани в икономиката. Нещо повече, нашата цел и амбиция е УНСС да се ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... акредитация по професионални направления, професионално направление „Икономика“, в което е и специалността „Туризъм“, отново ще е с максимална оценка.   От ляво на дясно: проф. д-р Таня Парушева, научен секретар на катедра ...
Стаж и CV с логото на ООН 1.11.2012 г. ... възможността за стаж в две направления - "Връзки с обществеността" и "Преводи". Българската мрежа на Глобалния договор на ООН има множество членове, консултанти, служители, както и не малко проекти и събития, посочи Стефанова. Предлаганите ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... бакалаври в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ започна своята първа учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) -  Хасково. На церемонията по откриването й присъстваха проф. ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 20.11.2012 г. ... бакалаври в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ започна своята първа учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) -  Хасково. На церемонията по откриването й присъстваха проф. ...
Проф. Стати Статев: <br>Вече 92 години подготвяме националния елит<br>Маргарита Попова:<br>УНСС е университет, който уважавам 1.11.2012 г. ... при оценяването на професионалните направления “Икономика” и “Администрация и управление”, най-предпочитаният от младите хора, с най-много кандидат-студенти. УНСС вече 92 години подготвя държавния, политическия и бизнес елит на нацията и е лидер в българското висше ...
60 години на академично съвършенство чества специалността "Международни икономически отношения" 7.4.2014 г. ... интеграция в две основни направления - „Българският бизнес - международни измерения и добри практики" и „България и европейските приоритети". При откриването на конференцията също бяха поднесени приветствия към катедрата, отбелязваща своята ...
Проф. Стати Статев е новият ректор на УНСС 29.3.2012 г. ... от акредитираните професионални направления са с най-високата оценка „много добър", новооткрити и преобразувани са 3 факултета и 16 катедри, новооткрити са 16 специалности в бакалавърска степен. Приемът на студенти е нараснал от 2945 през 2003 г. до 3446 сега, а ...
Европейски стипендии и награди за зимния семестър на учебната 2011/2012 г. 14.12.2011 г. ... в редовна форма по професионални направления от област на висше образование ......................................................................................................................... ..................................................................... ...
Конференция обедини усилията на водещи учени в информационните и комуникационните технологии 18.9.2017 г. ... , Молдова и др. Тематичните направления на конференцията бяха седем, свързани с икономическите, организационните и управленските аспекти на информационните и комуникационните технологии, обучението и приложните им аспекти, социалното влияние и информационната ...
Възможности пред бъдещите софтуерни инженери 30.11.2011 г. ... за обучение. За четирите направления на академията, а именно: софтуерна академия, академия за ученици, за деца и за студентски курсове, бе предоставена допълнителна информация. Желаещите да участват трябва да изпратят CV на английски език, а одобрените ще ...
Форум на младите научни работници дискутира пътя към еврото 30.11.2011 г. ... - София и др. Три бяха тематичните направления на конференцията: Финансова политика, финансови пазари, инвестиции и развитие на финансовия сектор в контекста на евроинтеграционния процес; Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, интегрирано управление и ...
УНСС е абсолютен лидер 29.11.2011 г. ... сред студентите в професионалните направления "Икономика" и "Администрация и управление". По този критерий за оценяване, според рейтинговата система на Министерството на образованието, младежта и науката и института "Отворено общество", УНСС ...
Дипломата по икономика от УНСС е най-конкурентна на пазара 1.11.2012 г. ... са включени четири професионални направления, в които са записани над 50% от студентите у нас - икономика, администрация и управление, инженерни специалности и математика и информатика, а от резултатите ясно се вижда по кой критерий даден университет отстъпва на свой ...
Юбилейна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика" 2.3.2012 г. ... май (четвъртък) Тематични направления: Транспортна политика Икономически проблеми на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна инфраструктура Транспорт и околна среда Транспорт и енергетика   Програма: 9.30 ч. ...

Предстоящо

66 results found
Научно-практическа конференция на тема „Нощният град: управление, разнообразие, мобилност“ 5.1.2018 г. ... .   Тематичните направления обхващат: -         Управление и спорни въпроси на нощния живот в градовете; -         Нощен транспорт, вкл. обществен транспорт през ...
Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти 23.10.2017 г. ... са в следните образователни направления: •           Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Право”. Средствата са дарени от „Евролекс ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ... на факултетите по направления, поднаправления и потоци, както следва:   Направление “Икономика”: Поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“: Факултет “Общоикономически”: Поток ...
Дванадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно" 18.9.2017 г. ... конферентна зала Тематични направления  JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R Официалните езици на конференцията: английски и български език. Научни направления: -          Европейски ...
Научна конференция "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса" 29.11.2017 г. ... на УНСС.   Тематични направления: Актуални правни проблеми на административния и финансовия контрол в законодателството; Актуални въпроси на наказателноправната защита на финансовата и данъчната система; Актуални проблеми на гражданскоправната ...
Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят" 25.10.2017 г. ... .   Тематични направления: Проблеми и перспективи на международното публично право. Проблеми и перспективи на правото на ЕС. Проблеми и перспективи на международното частно право.   Език: Работните езици на конференцията са ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени 15.11.2017 г. ... http://young-scientists.unwe.bg/ Тематични направления на конференцията: 1.       Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.       Счетоводна политика и практика, ...
Конференция „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“ 18.11.2017 г. ... . Конференцията обхваща две основни тематични направления и връзката между тях. Първото направление включва широк кръг от теми, ориентирани към съвременните обществени предизвикателства: кои са промените и тенденциите, които моделират съвременните общества, как се адаптираме към тях, какви ...
Еко клуб УНСС набира членове 27.1.2017 г. ... . Клубът набира членове за следните основни направления: Стратегическо развитие Маркетинг и връзки с обществеността Планиране и организиране на дейности   Авторство и преводи на статии Разделно събиране на отпадъците Желаещите да се включат в екипа на Еко клуб УНСС трябва да ...
Научна конференция по повод 25-годишнината от създаването на Юридическия факултет в УНСС 23.11.2016 г. ... НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА" ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Усъвършенстване на нормативната уредба на гражданските и търговските отношения; Усъвършенстване на нормативната уредба на трудовите отношения и пазара на труда; Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на държавното ...
Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно" 6.10.2016 г. ... председателство на ЕС   Тематични направления  JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R Официалните езици на конференцията: английски и български език. Научни направления: -          Европейски съюз - състояние и ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... места, държавна поръчка, по професионални направления/поднаправления Условия за кандидатстване Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да притежават диплома за средно образование и да отговарят на следните условия: - да са положили конкурсен изпит в УНСС или аналогичен изпит ...
<b style="color:red">Новата учебна година ще бъде открита на 19 септември</b> 19.9.2016 г. ... с ръководствата на факултетите по направления, поднаправления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат на 19 септември от 14 часа по обявеното разписание ...
Научна конференция по повод 25-годишнината от създаването на Юридическия факултет в УНСС 17.11.2016 г. ... НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА" ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:   Усъвършенстване на нормативната уредба на гражданските и търговските отношения; Усъвършенстване на нормативната уредба на трудовите отношения и пазара на труда; Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината 2016" 12.5.2016 г. ... “Бакалавър” в следните научни направления;- "Икономика"- "Политически науки"- "Право"- "Журналистика1.2 Подкатегория “Магистър”; 1.3 Подкатегория “Докторант”.2. Категория „Студент-спортист на годината” 2016; 3. Категория "Студент с ...
Запиши се за участие в "Студент на годината на УНСС" 2016 12.4.2016 г. ... “Бакалавър” в следните научни направления;- Икономика- Финанси- Политически науки- Право- Журналистика1.2 Подкатегория “Магистър”; 1.3 Подкатегория “Докторант”.2. Категория „Студент-спортист на годината” 2016; 3. Категория "Студент с ...
Студентски обучителен семинар-дискусия на тема: "Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство" 21.3.2016 г. ... в Ерланген-Нюрнберг и др. в сходни на УНСС направления. Ще се разискват възможностите за финансиране на различните форми на обучение - семестриални, магистратури и докторантури (на Баварския център за висше образование Bayhost, на Австрийското Федерално министерство на науката и ...
Четвърта международна виртуална конференция GV 2016 4.2.2016 г. ... форум за млади научни изследователи. Тематични направления на конференцията са: Социални науки Хуманитарни науки Обществени науки Компютърни и информационни науки Инженерни науки и технологии Медицински и здравни науки Аграрни науки За повече информация: http://www.gv-conference.com/ ...
Пета международна виртуална конференция ICTIC 2016 4.2.2016 г. ... форум за млади научни изследователи. Тематични направления на конференцията са: Управление и маркетинг; Икономика, бизнес и финанси; Теоретична компютърна наука; Приложна компютърна наука; Хардуер; Информационни и комуникационни технологии Краен срок за подаване на заявки за участие: ...
Пета международна конференция по лидерство (PILC 2016) 2.12.2015 г. ... чрез професионална програма. Тематични направления на конференцията: -       Международно партньорство за повишаване на конкурентоспособността; -       Партньорство за развитие на ...
Юбилейна международна научна конференция по повод 25 години от създаването на катедра и специалност "Политология" в УНСС 13.10.2015 г. ... заседание Три примерни тематични направления Политологията като наука и академична дисциплина пред нови предизвикателства; Глобални неравенства, конфликти, миграции; Националните държави и националната идентичност в условията на глобализация. Състояние и проблеми на ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени "Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации" 14.12.2015 г. ... и финанси (ВУЗФ), София. Тематични направления: 1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване 2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол 3. Мениджмънт, ...
Откриване на нова учебна година 2015/2016 18.9.2015 г. ... с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат на 24 септември ...
<span style="color: red"><b>Откриване на новата учебна година </b></span> 18.9.2015 г. ... с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат на 24 септември ...
Първа международна научна конференция "Парични политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в балканския регион" 10.7.2015 г. ... Economic Alternatives. Основните тематични направления са: Парична теория. Парична политика, централни банки, парични и финансови институции. Парична история и история на паричната мисъл. Социални и комплементарни парични системи. Интердисциплинарни проблеми свързани с парите като ...
Национална научна конференция на тема: "Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление" 19.6.2015 г. ... управление" е посветена на новите направления в развитието на управленската теория и практика. На форума ще бъде отбелязана и 90-годишнината от рождението на проф. Давид Давидов, на чийто живот и дело е посветена кръгла маса. Конференцията прави връзка с бъдещето ...
Научна конференция на тема: "Правни и икономически проблеми в съвременната бизнес среда" 10.9.2015 г. ... ,00 ч., голяма и малка конферентна зала Тематични направления (1) "НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧАСТНОТО ПРАВО И ИКОНОМИКАТА В СЪВРЕМЕННАТА БИЗНЕС СРЕДА“, (2) "РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА В СЪВРЕМЕННИТЕ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ. ПРЕЧКИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“ Срокове (1) Краен срок за ...
Научна конференция на тема: "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев" 9.6.2015 г. ... В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ”. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  Частноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност Публичноправни проблеми на регулирането на стопанската дейност І. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1. Форма на участие: доклад/научно съобщение. 2. Заявка за участие: надлежно ...
Осма интердисциплинарна научна конференция на тема: "Авангардни научни инструменти в управлението ‘2015" 30.6.2015 г. ... думи, автори, контакти. Основните тематични направления ще бъдат окончателно уточнени на основата на постъпилите заявки за участие. Към момента могат да се посочат: Футурология: Живеем в експоненциални времена Преподаване в 21 век: активни методи в обучението Игрови подход в управлението и ...
Международна научна конференция: „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020" 14.5.2015 г. ... и научната дейност.   Тематични направления: І.  Регионално развитие и управление ІІ.  Регионален туризъм ІІІ.  Регионална инфраструктура и управление на сигурността в регионите ІV. Публично-частни партньорства и управление на градовете V. Управление на ...
Първата тренировъчна фирма на УНСС ще вземе участие в международен панаир 21.4.2015 г. ... за обучаваните по професии от професионалните направления и е единственото в България състезание по професии с международно участие. ТФ ФЕСТ е одобрен от Европейската комисия като международно събитие и е включен в събитията, свързани с Европейската седмица на малките и средни предприятия. Той е ...
Студентска научна конференция по международна политика, икономика и мениджмънт 27.4.2015 г. ... дискусии и кръгли маси. Приоритетни научни направления: икономика, международна икономика, мениджмънт, международна политика, политология. Организационният комитет ще разгледа и теми с интердисциплинарен характер. Работен език: руски (допустимо е участие на английски език за чуждестранните ...
1672 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2015 г. 2.4.2015 г. ... 2015 г. Предлагат се стажове в 42 професионални направления, като най-търсените от страна на администрацията с най-много стажантски позиции са Икономика (486), Администрация и управление (188), Право (185), Архитектура, строителство и геодезия (153) и Социални дейности (68). Условията на програмата ...
ЦЕНТЪР ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 20.8.2015 г. ... курсовете си за следдипломна квалификация в следните направления: КВАЛИФИКАЦИИ Финансов мениджмънт Банки и банково дело Финансови и инвестиционни анализи Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата Здравен мениджмънт Управление на човешките ресурси Образователен мениджмънт Педагогика Психология ...
Семинар-демонстрация на тема: "Интегриране на облачните технологии за управление на образователния процес в УНСС" 4.12.2014 г. ... решения ще бъдат демонстрирани в следните направления: Използване на облачни технологии за управление на персонални локални мрежи на студенти и преподаватели; Разпределено управление и координиране на учебната и административната дейност на студенти и преподаватели, с прилагане на облачни ...
ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ за УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 20.8.2015 г. ... в курсовете си за следдипломното обучение в следните направления: ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Икономика и управление на фирмата Глобален мениджмънт и лидерство Международни икономически отношения и външноикономическа дейност Право Медиация Публична и местна администрация Външна ...
<span style="color: red"><b>На 15 септември ще бъде открита новата учебна година</b></span> 15.9.2014 г. ... с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат след 14 часа. Важно за новоприетите студенти бакалавърска степен с дистанционна форма на обучение ...
Десета юбилейна международна научна конференция на тема: "Членството на България в Европейския съюз: седем години по-късно" 2.10.2014 г. ... , голяма конферентна зала   Тематични направления  JEL classification: C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P, R Официални езици на конференцията: английски и български език. Научни направления: -          Европейски съюз - състояние и ...
Юбилейна научна конференция на тема: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа" 10.7.2014 г. ... ., голяма и малка конферентна зала   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  Несъвършенства на законодателството и правоприлагането в сферата на частноправните отношения Регулиране и контрол на стопанската дейност в Република България и Европа Наказателноправна защита на стопанските отношения  І. ...
Научно-практическа конференция "Транспортът в променящия се свят - предизвикателства и решения" 21.10.2014 г. ... секретар: Надежда Цицарска Тематични направления: Транспортна политика и управление на транспорта Устойчиво развитие на транспорта Интелигентни транспортни системи Логистика и транспорт Транспортна инфраструктура Транспорт и околна среда Транспорт и енергетика Транспортно ...
Дайте тласък на научноизследователската си кариера с пътуващата презентация Euraxess! 21.3.2014 г. ... индустрията. EURAXESS работи в следните 4 ключови направления: Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др. Предоставя услуги, които правят преместването в друга страна възможно най-леко. Грижи се за спазването на правата на учените и на ...
ЧЕТВЪРТО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ 7.6.2017 г. ... прилагане на енергийното регулиране. Курсът има две направления: работа в залата за обучение чрез предоставяне на тематични лекции от инструкторите и практически казуси и  самостоятелна работа по групи и дискусия. ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН Курсът е предназначен за работещи в държавни институции, ...
Конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2014 г. 4.7.2014 г. ... календарната година.   Приоритетните направления на конкурса през 2014 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието" 21.11.2013 г. ... на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието; Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи на ИКТ в ...
3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии и статистиката в икономиката и образованието" 21.11.2013 г. ... на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието; Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи на ИКТ в ...
Годишна студентска научна сесия 29.10.2013 г. ... , които ще бъдат представени, са в пет научни направления: Икономика, Финанси, Право, Политически науки и Журналистика. Форумът е част от университетските чествания, посветени на 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС ...
Курс по ПРАВО 26.9.2013 г. ... компетентност на специализантите по всички направления на правното знание, с оглед тяхната подготовка за работа в помощ на съдебната власт, както и във всички останали сектори на обществения живот. Успоредно с това се изгражда и практикоприложна подготовка за решаване на конкретни правни казуси ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... ще се срещнат с ръководствата на факултетите по направления и потоци, както следва: Направление “Икономика”: Поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“: Факултет “Общоикономически”: Поток 100            ...
Международна научна конференция "Глобализъм, регионализъм и сигурност" 3.6.2013 г. ... институции и организации. Тематични направления на международната научна конференция са: 1) Глобализъм. Основни глобални тенденции и проблеми. Териториално развитие и сближаване. Социално-икономическо състояние на районите за планиране. Устройство на националната територия. ...
Научна конференция на тема: "Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България" 16.5.2013 г. ... Пешева Лъчезара Васева ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Макроикономически политики Социологически проблематизации на социеталната криза Трудът и социалната защита – предизвикателства пред България Политическата икономия и предизвикателствата пред България ИНФОРМАЦИЯ ЗА ...
Юбилейна научна конференция на тема: "Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев" 22.4.2013 г. ... конферентна зала на УНСС. ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Проблеми на историята и теорията на правото, на каноническото и на обичайното право Проблеми на римското право, на частното и на международното право І. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1. Форма на участие: доклад/научно съобщение. 2. Заявка ...
<span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: small; color: #cc0000;"><strong>Конкурс за финансиране на проекти от целева субсидия за НИД на УНСС през 2013 г.</strong></span> 12.4.2013 г. ... година.   Приоритетните направления на конкурса през 2013 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа. 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Представяне на книгата "Учебно-методическо ръководство по академично четене и писане за студенти" 16.11.2012 г. ... и за студенти от други професионални направления и специалности в УНСС, е резултат от проект НИД 21.03-10/2008 г. с ръководител доц. д-р Андрей Георгиев. Изданието ще бъде достъпно в библиотеката на УНСС и в електронен вид в интернет. Представянето на книгата ще се състои в ...
Възможност за стаж в БМГД на ООН 22.10.2012 г. ... поредна година възможността за стаж в две направления - "Връзки с обществеността" и "Преводи". Марина Стефанова, изпълнителен директор на БМГД на ООН, ще представи пред вас дейността и успехите на организацията, както и възможностите за стаж в нея. Ще се ...
Безплатни курсове по практическа разработка на софтуер 1.10.2012 г. ... могат да избират от над 10 професионални направления, част от които са „специалностите“: софтуерен инженер, QA инженер, уеб front-end разработчик, разработчик на мобилни или уеб приложения и др. Лекциите се провеждат в учебните зали на Академията в София - бул. „Ал. Малинов“ №31, ...
Откриване на новата учебна година (на живо) 12.11.2012 г. ... на факултетите по професионални направления и потоци. (виж) Учебните занятия ще започнат след 14 часа.     Откриването на новта учебна година в УНСС може да гледате на: video.unwe ...
ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ<br>НА ТЕМА "ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ - ПРАВНИ АСПЕКТИ" 8.11.2012 г. ... форум ще обхване следните тематични направления:   Международноправни аспекти на европейското бъдеще на България Частноправни аспекти на европейското бъдеще на България Публичноправни аспекти на европейското бъдеще на България Наказателноправни аспекти на европейското ...
Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” 31.5.2012 г. ... секретар: Жаклин Коен   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Масов туризъм Специализирани видове туризъм Организация и управление на туризма в публичния и частния сектор   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА Място на провеждане: УНСС – София, Голяма конферентна зала. Изпращане на ...
Важно! Тържественото пленарно заседание на ФСФ по случай 60 г. от неговото основаване гледайте онлайн на: <a href='http://video.unwe.bg'>video.unwe.bg</a><br><br>Юбилейна международна научна конференция на Финансово-счетоводния факултет 26.10.2012 г. ... присъствате и да участвате. Тематичните направления на конференцията са: Счетоводство и анализ; Финанси;  Финансов контрол. Ще се радваме в тържественото отбелязване на 60-годишнината на Финансово-счетоводния факултет да участват академични изследователи, преподаватели и ...
Кандидатстване по проект “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” 5.4.2012 г. ... обучение) по следните професионални направления: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически науки“. В целевата група не се включват докторанти, които вече са обучавани по предходния проект ...
Конкурс за финансиране на проекти от фонд “Научноизследователска дейност на УНСС” през 2012 г. 24.3.2012 г. ... през календарната година. Приоритетните направления на конкурса през 2012 г. са: 1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите в Европа; 2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България ...
Конкурс на катедра "МИО и бизнес" за решаване на казус 15.3.2012 г. ... и развойна дейност (ЦНИРД). Основни направления на неговата дейност са създаването на ново поколение закваски и формули на здравословни храни. Директорът на ЦНИРД определя като важни области за изследователска дейност през последните 10-15 години «охарактеризирането и подбора ...
Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи" 2.3.2012 г. ... дългосрочно значение и изследователските направления в областта на науката за публичното управление; Разкриване на възможности за приложение на съвременни методи за управление и развитие в регионалната наука и практика; Развитие на сътрудничеството в областта на регионалното ...
Покана за участие в международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи" 29.5.2012 г. ... с дългосрочно значение и изследователските направления в областта на науката за публичното управление; Разкриване на възможности за приложение на съвременни методи за управление и развитие в регионалната наука и практика; Развитие на сътрудничеството в областта на регионалното ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене