Синдикална организация на Асоциация на демократичните синдикати в УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 23 юли 2019 13:55

Членство

Членството в АДС е доброволно. Пълноправни членове на синдикалната организация на АДС могат да бъдат преподаватели, служители и работници в УНСС. Приемането на нови членове става с писмено заявление до нейното ръководство (заявлението можете да изтеглите от прикачения файл). При отказ на кандидата да бъде приет за член на синдикалната организация, той има право и може да обжалва решението за отказ пред Председателския съвет (ПС) на АДС.

Определеният от Устава членски внос е фиксирана сума в размер на 2.50 лв. за месец.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Всеки член на АДС има право:

  • Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролни органи на АДС;
  • Да участва в разработването, обсъждането и приемането на устройствените и програмни документи на АДС;
  •  Да поставя за обсъждане и решаване въпроси от общ трудово-осигурителен, правен и социален характер в обхвата на целите на АДС, на Европейската социална харта и на Европейския социален кодекс;
  • Да бъде своевременно информиран за дейностите на АДС, както и да може да ползва резултатите от тези дейности;
  • Да изисква отчет за изпълнение на програмните цели и задачи, както и да търси отговорност за неправомерни и несъобразени с    настоящия Устав действия или бездействия;
  • Да търси подкрепа за правна защита и синдикална помощ от органите и структурите на АДС пред работодателя си;


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Членовете на АДС са задължени:

  • Да съдействат за постигане основните цели на АДС и да подпомагат ръководните органи в осъществяваната от тях синдикална дейност;
  • Да спазват Устава на АДС и да изпълняват Програмната декларация и решенията на Конгреса;
  • Да заплащат членския си внос ежемесечно;
  • Да не членуват едновременно в структури на АДС и на други синдикати в страната.

 

Прикачени файлове:

application/msword d4296_a973d_Заявление за членствоnew.doc - 29 KB