Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU

сряда, 22 юли 2020 12:03

Уважаеми студенти,

 

Като част от пилотна инициатива по наскоро одобрения проект ENGAGE.EU, в който УНСС е партньор, университетите участници в проекта:

 

Университет на Манхайм, Германия (свали информационен лист – factsheet);

Норвежко бизнес училище – Берген, Норвегия (свали информационен лист – factsheet);

Университет на Тилбург, Нидерландия (свали информационен лист – factsheet);

Икономически университет – Виена, Австрия (свали информационен лист – factsheet);

Университет за национално и световно стопанство

предоставят възможност за провеждане на виртуални мобилности за изучаване и полагане на изпити по избрани дисциплини от своите учебни планове.

Във връзка с това, тези от вас, които са избрани и предстои да реализират мобилност по програма Еразъм+ през зимния семестър на 2020-2021 учебна година, имат възможност да кандидатстват за включване в до два допълнителни курса (извън изискваните в рамките на стандартната мобилност) измежду посочените от партньорските университети по-горе. Курсовете могат да са в различни университети.

По този начин, паралелно с осъществяването на дейностите по Вашата физическа мобилност в университета, за който вече сте избрани, ще имате възможност да изучавате виртуално допълнителни курсове в едни от най-реномираните университети в Европа.

 

Кандидатстването става по облекчена процедура към приемащите университети (със съдействието на УЦМСП, когато е необходимо). Селекцията на участниците във всеки курс също се извършва от приемащите университети и одобрените участници се уведомяват от тях. Списъците с курсове, предлагани от всеки университет (Academic course offer), както и пълните правила и документите за кандидатстване, са посочени в техните информационни листове (вижте линковете по-горе).

  

При успешно полагане на изпитите по тях, тези курсове ще могат да бъдат признавани вместо курсове, които трябва да изучавате в УНСС. При признаването ще важат правилата, прилагани от УНСС по отношение на признаването на курсове от Еразъм+ мобилност, вкл. относно вече изучавани курсове от предишни години.

 

За провеждането на виртуалните мобилности не се предвижда допълнително финансиране по програмата, както и участието в тях не засяга правата и задълженията на участниците, произтичащи от стандартната Еразъм+ мобилност.

За повече информация можете да се обръщате към екипа на УЦМСП на e-mail erasmus@unwe.bg и на тел. 02 8195 389.

Галерия снимки от Виртуална мобилност по проект ENGAGE.EU ...