Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: понеделник, 14 декември 2015 13:39

Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.)

Университетът за национално и световно стопанство се утвърди като лидер в българското висше образование и наука и все по-успешно се интегрира в европейското образователно и изследователско пространство. От създаването си преди 95 години досега УНСС създава националния елит и се ползва с авторитет в страната и чужбина.

Днес УНСС е университетът с: най-високи оценки от институционална акредитация и акредитацията на професионалните направления; най-голям брой кандидат-студенти (въпреки задълбочаващата се демографската криза); най-голям брой студенти; висока реализация на випускниците на пазара на труда; най-добра материално-техническа база; завидна репутация и положителен публичен образ.

Тези успехи са основа за утвърждаване на ролята на УНСС като ключов партньор в осъществяването на стратегическата програма за развитие на нашата страна „България 2020“  като част от стратегията на Европейския съюз за напредък и запазване на растежа. В контекста на програмата на ЕС за модернизация на университетите ние разбираме нашата отговорност за осигуряване на  възможно най-голям принос към интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж чрез постигане на поставените цели в редица предизвикателни области през следващия период: увеличаване на броя на завършващите висше образование; повишаване на качеството и значимостта на развитието на човешкия капитал във висшето образование; създаване на ефективни механизми за управление и финансиране в подкрепа на отличното качество,  укрепване на „триъгълника на знанието“ между образованието, изследванията и бизнеса.

Представената концепция за работа в мандатния период 2015 г. – 2019 г. произтича от анализа на цялостната дейност на Университета за национално и световно стопанство през последните години. Основните положения, заложени в нея, са в съответствие с визията и мисията на университета и са развитие и продължение на Стратегическите задачи на УНСС за периода 2012 – 2016 г. при спазване на принципите на откритост и приемственост в политиката на университетското ръководство.


Стратегически задачи

- Запазване и утвърждаване на завоюваните позиции на УНСС като лидер в българското висше образование и като авторитетна академична институция в европейското образователно и изследователско пространство.

- Нарастване на ролята на УНСС като  фактор за  растежа и качеството на живот в страната.

- Постигането на високи резултати в предстоящите институционална акредитация и акредитация на професионалните направления, както и в рейтинговата система на висшите училища в България.

- По-активна подкрепа и стимулиране на високи постижения на преподаватели и студенти в учебната и научноизследователската дейност.

- Запазване на финансовата стабилност на УНСС.

- Засилване на присъствието на УНСС в световни и европейски изследователски мрежи; признание на научни приноси на членове на академичния състав от международната академична общност и практиката в България; увеличаване на цитируемостта на научните публикации в световнопризнати бази данни и създаване на университетска система за стимулиране на изследователските резултати.

Централно място в приоритетите за следващия период заема разгръщането  на потенциала на УНСС да създава образователен и изследователски продукт, който е в основата на икономиката на знанието и на цялостното интелектуално и професионално израстване на студентите и докторантите като предпоставка за  успешното изпълнение на техните социални и граждански роли. УНСС ще увеличава своя принос за постигане на националните цели, които са поставени пред висшето образование.

Целенасочените  усилия за успешно изпълнение на представените стратегически задачи следва да се разбират в контекста на динамичната социално-икономическа среда в България, Европа и в света, която през последните години и месеци изисква гъвкаво преразглеждане и обновяване  на политики и стратегии на различни равнища и сфери на дейност. Настоящата концепция отчита тази динамика и по своя характер е отворена за бъдещи актуализации (при необходимост) с цел УНСС да се утвърждава като  двигател за динамично развитие на икономиката и за изграждане на общество, основано на знанието.


Учебна дейност      

- Продължаване на процеса на адаптиране на специалностите в съответствие с динамиката на пазара на труда и на приближаване на учебните планове и програми към изискванията на практиката.

- Оптимизиране на броя на бакалавърските и магистърските програми.

- Нарастване на броя на съвместните бакалавърски и магистърски програми с водещи чуждестранни университети.

- Развитие на продължаващото и дистанционното обучение.

- Разширяване и подобряване на качеството на студентските стажове и практики.

- Създаване на дългосрочни образователни общности със средни училища.

Въвеждане на гъвкави, иновативни подходи за обучение и методи за преподаване за подобряване на качеството чрез използването на трансформационните възможности на ИКТ и други нови технологии за обогатяване на преподаването, подобряване на обучението, подкрепа на персонализираното учене, улесняване на достъпа чрез обучение от разстояние и виртуална мобилност, усъвършенстване на управлението на учебния процес. Стимулиране на възможностите за творческо мислене на студентите, на предприемаческите и иновативните умения във всички дисциплини и степени (бакалавър, магистър и доктор).

 

Научноизследователска дейност

- Създаване на междууниверситетски изследователски центрове с български и чуждестранни университети и съвместно участие в международни и национални изследователски центрове и мрежи.

- Провеждането на мащабни научноизследователски проекти в подкрепа на държавата и бизнеса.

- Изработване и реализация на визия и стратегия за дейността на университетските институти и центрове.

- Продължаване на политиката на израстване на академичния състав.

- Увеличаване на броя на университетските изследователи, които участват в авторитетни международни научни форуми.

- Усъвършенстване на системата за работа с докторантите, увеличаване на тяхната численост, развитие на свободната форма на обучение.

- Включването на все повече студенти и докторанти в разработването на проекти, в организирането и провеждането на научни форуми и др.

Повишаване на качеството на научноизследователската  и иновационната дейност на УНСС  като значим фактор  за общественото развитие и за осигуряване на висококвалифициран човешки капитал, което е в основата на създаването на работни места, на растежа и просперитета на нашата страна. Активната иновационна дейност в областта на изследванията да основна предпоставка за обогатяване и задълбочаване на  сътрудничество между УНСС и организации от бизнеса и публичната администрация и за нарастване на икономическата ефективност на инвестициите в научните изследвания.

 

Работа със студентите

- Продължаване на политиката на равнопоставен и открит диалог със студентската общност и студентските организации и издигане на тяхната роля в управлението на УНСС.

- Стимулиране на формите за работа с изявени студенти и осигуряване на по-резултатен преход към израстването им в докторанти.

- Осигуряване на повече възможности на кариерно развитие на студентите.

- Подобряване на жизнената среда в студентските общежития.

В основата на по-нататъшното развитие на УНСС като център на знание, образование и експертиза ще бъде ефективната  работа със студентите като партньори в процеса на формиране на висококвалифицирани, проактивни и мотивирани професионалисти и граждани, от които нашата страна и Европа се нуждаят за постигане на по-високо качество на живот и благоденствие. Във връзка с това ще се прилагат иновативни подходи за по-пълно разкриване на потенциала на студентите и за нарастване на техния принос за утвърждаване на ролята на УНСС в европейското образователно и изследователско пространство.


Електронизация

- Стимулиране на ученето, преподаването и оценяването чрез информационни и компютърни технологии и дигитално съдържание.

- Създаване на още по-добри предпоставки за развитието на научноизследователската дейност и нейното популяризиране чрез използването на електронните технологии.

- Разширяване на приложението на информационните технологии за по-нататъшното усъвършенстване на управлението на УНСС и на диалога между членовете на академичната общност, работодателите, партньорските институции и организации и други заинтересовани страни.

На основата на постигнатите високи резултати в електронизацията на УНСС да се осъществи още по-пълноценно включване в европейската инициатива за отваряне на образованието с помощта на новите технологии, включително и активизиране на дейностите по учене през целия живот чрез широко приложение на разнообразни електронни форми за дистанционно обучение.


Материално-техническа база

- Изграждане на нов учебен корпус.

- Продължаване на модернизацията на спортния комплекс „Бонсист“.

Непрекъснатото повишаване на ефективността на учебната и изследователската дейност чрез целенасочено поддържане, развитие и модернизиране на материално-техническата база в съответствие с най-високите академични стандарти и изискванията на съвременните информационни и компютърни технологии за приложение на гъвкави, иновативни подходи за обучение и методи за преподаване, за подобряване на качеството и  обогатяване на преподаването, за подкрепа на персонализираното учене, улесняване на достъпа чрез обучение от разстояние и виртуална мобилност, по-добра организация на администрацията и създаване на нови възможности за научни изследвания.


Международно сътрудничество

- Разширяване на мрежата от академични партньорства с университети от цял свят и на членството на УНСС в авторитетни международни научни институции.

- Насърчаване и разширяване на международната мобилност на студенти, преподаватели и служители.

Активното международно  сътрудничество на УНСС се разбира като част от по-широка стратегия за взаимоотношения със страни партньори в света, за разпространяване на знания и ценности като основа за нарастване на конкурентоспособността на образователната и изследователската дейност. Утвърждаването на УНСС като научен и духовен център с общокултурна мисия, който създава и разпространява нови знания в национален и международен план.

 

Успешната работа в представените области през следващите години е основен фактор за  утвърждаване на позициите на УНСС като център на знание, експертиза и обучение, за интелектуалното развитие на нацията и социално-икономическото развитие на страната.

Постигнатите високи резултати досега дават увереност за реализацията на настоящата концепция през следващите четири години.