Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: четвъртък, 01 декември 2011 13:31

Преподаватели и служители

Програма ЕРАЗЪМ предоставя възможности на преподавателите от УНСС да гостуват в европейски университети за изнасяне на кратки лекционни курсове.

Чуждестранни преподаватели от университетите-партньори гостуват и изнасят кратки курсове от лекции пред студенти и докторанти на УНСС.

На преподавателите, участващи в мобилност по програма ЕРАЗЪМ, се предоставя финансова помощ (грант).

Индивидуалният грант е седмичен и се отпуска от УНСС за допустимия по програма ЕРАЗЪМ период на преподаване, който е минимум една седмица (5 работни дни) и 5 учебни часа лекции.

Реалният размер на грантовете се определя от Националната агенция (Центъра за развитие на човешките ресурси) за всяка учебна година, диференциран по държави.

Право на участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ имат всички преподаватели в УНСС – щатни и нещатни, независимо от тяхната длъжност, научна степен и научно звание (професори, доценти, асистенти).

Преподавателите имат право да реализират едно участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ в рамките на една академична година.

Допълнително условие за включване в мобилността е доброто владеене на съответния чужд език, на който ще се извършва преподаването и обучението на студенти в приемащия университет.

При селекцията на кандидатите за участие в преподавателска мобилност известно предимство имат контактните лица по сключените двустранни споразумения. По-голямата част от споразуменията са отворени за свободно усвояване, тъй като в общия случай контактно лице е институционалният координатор на програмата.

Одобрените за участие в програмата преподаватели подписват с УНСС договор за Преподавателска мобилност ЕРАЗЪМ. Договорът е задължително условие за получаването на индивидуален Еразъм грант.

Преподавателите от УНСС съдействат при сключването на нови двустранни договори по програма ЕРАЗЪМ като използват прилагания модел на Двустранно споразумение (Bilateral Agreement).» Документи

» Договори за учебната 2010/2011 г.

» Bilateral Agreement