Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: понеделник, 19 ноември 2012 15:08

СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

На 23.01.2012 г. Контролният съвет на УНСС прие становища по:

            - Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2011 г.;

            - Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2012 г.

 

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС

                         и УНСС и  поделения за 2011 година

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /годишен отчет на УНСС за 2011 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2011 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2011 г. и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на бюджетния план за 2011 година.

2. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

3. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на  Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2011 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи:

-          приходи от такси за обучение на студенти и докторанти;

-          приходи от кандидат студентски такси;

-          приходи от продажба на учебници и полиграфически услуги.

4. Основната част от средствата са изразходвани  в следните направления:

-          осигуряване на обучението на студентите;

-          подобряване на условията за провеждане на учебния процес;

-          подобряване на условията на труд на персонала.

5. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана за 2011 година.

6. Реализираните приходи от УНСС, превишават заложените в бюджета, като реалната икономия е в размер на 4 190 507 лева.

 

ІІ.Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2011 г.

 

 

 

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2012 година

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /проект за бюджет на УНСС за 2012 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2012 г., обяснителни записки към проектите за бюджет и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., Закона за устройство на държавния бюджет, ПМС №367/29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 г. и Закона за висшето образование.

2. При планирането на  приходите от такси за обучение на докторанти и студенти са съобразени очакваният брой докторанти за 2012 г., записаните студенти за учебната 2011/2012 г., които се приемат като база и за зимния семестър на учебната 2012/2013 г. и размера на таксите определен в ПМС №127 от 12.05.2011 г.

3. При планирането на приходите от административни и кандидатстудентски такси  за база са възприети реализираните такива през 2011 година, при запазване на размера на таксите.

4. С предвидените в проектобюджета разходи за 2012 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2012 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

2.При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., Закона за устройство на държавния бюджет, ПМС №367/29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.