Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

Обновено: вторник, 22 май 2012 13:12

Необходими документи за кандидатстване на общежитие по критерии, различни от „общо основание”

 1. 1.     Семейство студенти:
  1. Удостоверение за сключен граждански брак;
  2. Актове за раждане на съпрузите;
  3. Акт за раждане на детето, ако има такова.

 

 1. 2.     Несемейни, разведени или овдовели с деца до 2-годишна възраст:
  1. Решение за развод / смъртен акт;
  2. Акт за раждане на детето.

 

 1. 3.     Студенти с двама починали или неизвестни родители:
  1. Акт за раждане на студента;
  2. Удостоверение от дома за деца.

 

 1. 4.     Студенти членове на многодетни семейства:
  1. Актове за раждане на децата в семейството;
  2. Удостоверения, че всяко от децата е учащ се (служебна бележка от детска градина или училище или уверение от университет).

 

 1. 5.      Студенти с намалена трудоспособност над 70% /ТЕЛК/:
  1. Експертно решение на ТЕЛК.

 

 1. 6.     Български докторанти:
  1. Копие от заповед за зачисляване като докторант в УНСС.

 

 1. 7.     Чуждестранни студенти и докторанти:
  1. Уверение от УНСС.

 

 1. 8.     Студенти в тежко социално положение с решение на КСБВУ:
  1. Служебни бележки за брутен доход на родителите за период от 6 месеца назад (при безработен родител се представя бележка, че е регистриран в Бюрото по труда). ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НУЛЕВ ДОХОД НЕ СЕ ПРИЕМАТ.
  2. Актове за раждане на децата в семейството, ако са повече от едно;
  3. Удостоверения, че всяко от децата е учащо се (служебна бележка от детска градина или училище или уверение от университет).

 

 1. 9.     Студент с един родител:
  1. Смъртен акт на починалия родител;
  2. Акт за раждане на студента.

F. Братя и сестри, учещи в УНСС: 

                     а. Актове за раждане на братята/сестрите;

                     b. Уверения, че учат в УНСС;

                     в. ИЗРИЧНО ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ ВХ. № НА МОЛБАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ НА ДРУГИЯ БРАТ/СЕСТРА.