Институт по икономика и политики

Обновено: четвъртък, 15 октомври 2020 14:28

За ИИП

Институтът по Икономика и политики е създаден с решение на Академичния съвет № 4/3 – 05.11.2016 г. и Постановление № 54/23.03.2017 г. на Министерския съвет. Приемник е на Института по икономическа политика към УНСС.

Основната цел на Института е развитието на научните знания в областта на икономиката и провежданите политики от национални и наднационални институции в публичния и частния сектор, в съответствие с приоритетите, тенденциите и постиженията в световната наука, използването на получените резултати в учебния процес и подготовката на висококвалифицирани кадри и съдействие за тяхното прилагане в практиката, по начин и в степен, които допринасят за издигане на авторитета на УНСС като изследователски и образователен център с национално и международно значение.

Основната дейност на Института по икономика и политики като основно звено на УНСС е извършването на дългосрочна научноизследователска дейност от неговия академичен състав.

За извършване на своята основна дейност Институтът:

  • провежда научни изследвания;
  • организира научни форуми и други академични прояви в областите на своята изследователска работа;
  • осъществява информационна дейност по набиране, обработка и разпространение на информация в научните области на своята работа, включително и издаването на научен бюлетин;
  • изгражда университетски, национални и/или международни изследователски мрежи и мрежа от контакти с организации и специалисти в изследователските области на Института;
  • извършва и други дейности, които са в съответствие с основната цел на Института.