Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят

Обновено: четвъртък, 22 юни 2017 6:51

Такса за правоучастие

Таксата за правоучастие в конференцията за външни участници е 40.00 (четиридесет) лева с ДДС.

Таксата се заплаща по следната банкова сметка на УНСС:

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Титуляр: УНСС - гр. София

Основание на плащането: Такса за правоучастие в Юбилейна научна-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят"