Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 22 юни 2017 8:11

Изисквания

Указания за оформяне на доклада:

  • Резюме в обем до 150 думи на български и английски език;
  • Ключови думи - до 10;
  • Максимален обем на докладите - 10 страници;
  • Всеки автор участва само с един доклад, който се представя лично.

Докладите се представят в посочения срок в секция „Доклади на интернет страницата на конференцията.

Последователност при оформяне на доклада:

  • резюме;
  • ключови думи;
  • изложение;
  • библиография.

Формат на страница: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top - 2 см, Bottom - 2 см, Left - 2 см, Right - 2 см.

Номерация на страниците: долу, центрирано.

Заглавие: Главни букви, 14 pt, Bold, Center.

Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота: под заглавието; Size - 14 pt; Italic; Centered.

Основен текст: Times New Roman, Times New Roman Cyrilic, Size - 12 pt; Line spacing: Single.

Фигури: Вмъкнати на съответното място в текста, в рамките на текстовото каре. При вмъкване на изображение от външен файл, същият да бъде наличен във формат jpg. Под фигурата - номер и наименование: Font style: Bold; Alignment: Center.

Таблици: Над таблицата - номер и наименование: Font style: Italic. Таблиците - центрирани, наименованието - дясно подравнено спрямо таблицата.

Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до "n" (Footnote Техt - 10 pt).

Осигурена е възможността представени доклади за участие в конференцията да бъдат публикувани в сборник на „Научни трудове на УНСС“. Тяхната структура и съдържание трябва да съответстват на изискванията посочени тук.