Институт за развитие на предприемачеството

Обновено: петък, 02 март 2012 13:38

Дейност

Мисията на ИРП е да провежда изследвания, анализи, оценки на предприемачеството и дребния бизнес в национални, регионални и международни контексти (най-вече в ЕС) и да осигурява използването им в обучението на студентите, предприемачите и мениджърите. От създаването му до днес в института са изпълнени важни за науката и практиката университетски, национални и международни проекти, включително по програма ФАР, Шеста рамкова програма и т.н.

В сътрудничество с катедра “Предприемачество” в УНСС и Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) е реализиран и постоянно развиван модел на взаимодействието: изследвания – образование (обучение) – реална практика (бизнес). Моделът е признат от EFMD (Европейска фондация за управленско развитие) като синтез на най-добра практика за обучение по предприемачество, заедно с примерите на още десет западноевропейски университета.

ИРП заедно с катедра “Предприемачество” и БАРМП е съорганизатор за четвърти път на Международна конференция на тема:”Европейското предприемачество в глобализиращата се икономика: подготовка на ново поколение предприемачи и бизнес лидери”, която ще се състои от 03  до 06 юни в Созопол. В нея участват изявени учени, преподаватели, консултанти и policy makers от над 25 страни. В рамките на конференцията е планиран семинар по генериране и комерсиализиране на иновации, ръководен от известен шведски изобретател и професор. Ще бъде организирана и кръгла маса с участието на предприемачи от Словения, Сърбия, Франция, Италия и България.