Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

Обновено: петък, 05 ноември 2021 14:43

ИЗИСКВАНИЯ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

• Всеки автор депозира един доклад
• Онлайн заявката и резюмето на доклада (в размер до една стандартна страница) се подават

на адрес: www.unwe.bg/economics-conference_2021
• Докладът се изпраща в електронен вариант на: economicsconference_2021@unwe.bg
• Максимален обем: 10 страници, включително формули, таблици, фигури и използвана лите
ратура; междуредово разстояние – 1,5, Font: Times New Roman

• Page Setup: Top – 2,5; Bottom – 2,5; Left – 2,5; Right – 2,5; Paper Size – A4
• Заглавие: Size: 14 pt; Font Style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters
• Име и фамилия на автора (съавторите), академична длъжност, научна степен на автора

(съавторите), катедра, университет, имейл: Size: 12 pt; Font Style: Bold& Italic; Alignment:

Centered (следва 1 празен ред)
• Заглавие на англий
ски език: Size: 14 pt; Font Style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital

letters
• Име и фамилия на автора (съавторите) на латиница; академична длъжност, научна степен на

автора (съавторите), катедра, университет на английски език; имейл: Size: 12 pt; Font Style:

Bold& Italic; Alignment: Centered. (следва 1 празен ред).
• Резюме (в обем до пет реда) на български език, един празен ред, резюме на английски език,

празен ред: Size: 10 pt; Justified; Font Style: Italic
• Ключови думи на български език, на нов ред ключови думи на английски език (key words):

Size 10 pt; Justified; Font Style: Italic (следва 1 празен ред)
• Номер на научната област от JEL класификация (JEL класификацията може да бъде наме
рена на интернет адрес https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php): Size 10 pt; Justified; Font

Style: Italic (следва 1 празен ред)
• Основен текст: Size: 12 pt; Justified.
• Таблици: Номерирани с арабски цифри над тях, с центрирано наименование, Font Style: Bold;

(над и под тях се оставя 1 празен ред)
• Фигури: Номерирани с арабски цифри и центрирано наименование под тях, Font Style: Bold;

(над и под тях се оставя 1 празен ред)
• Референции към други публикации трябва да бъдат изписани в стил Harvard
• Представяне на доклада на конференцията – PowerPoint презентация до 12 минути • Работни езици – български и английски език

Организационният комитет си запазва правото да публикува докладите, представени от авторите на конференцията и отговарящи на посочените изисквания.

В случай, че имате въпроси или не успеете да подадете заявка през онлайн формата на уеб сайта, моля да използвате официалния имейл на конференцията: economicsconference_2021@unwe.bg

Всички участници са освободени от такса и ще получат сертификат удостоверяващ тяхната изява. Предвидени са две възможности за участие - с доклад или изказване. Изнесените доклади ще бъдат предложени за публикуване в сборник, а избрани разработки ще бъдат предложени за публикуване в списанието Научни трудове на УНСС.