Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 11 юни 2019 10:23

Възможности за публикуване

Всички представени по време на конференцията доклади ще бъдат публикувани в Сборник с материали от конференцията.

Номинирани от Програмния съвет доклади ще могат да се публикуват в списанието Научни трудове на УНССДокладите ще се публикуват съобразно издателската политика на списанието.