Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 11 юни 2019 10:33

Изисквания

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

•   Всеки автор депозира един доклад

•   Онлайн заявката и резюмето на доклада (в размер до една стандартна страница) се подават
на адрес: www.unwe.bg/economics-conference_2019

•   Докладът се изпраща в електронен вариант на: economicsconference_2019@unwe.bg

•   Максимален обем: 10 страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние – 1,5, Font: Times New Roman

•   Page Setup: Top – 2,5; Bottom – 2,5; Left – 2,5; Right – 2,5; Paper Size – A4

•   Заглавие: Size: 14 pt; Font Style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters

•   Академична длъжност, научна степен, име и фамилия
на автора (съавторите): Size: 12 pt; Font Style: Bold& Italic; Alignment: Centered (следва 1 празен ред)

•   Заглавие на английски език: Size: 14 pt; Font Style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters

•   Академична длъжност, научна степен, име и фамилия
на автора (съавторите) на латиница: Size: 12 pt; Font Style: Bold& Italic; Alignment: Centered. (следва 1 празен ред).

•   Резюме (в обем до пет реда) на български език, един празен ред, резюме на английски език, празен ред:
Size: 10 pt; Justified; Font Style: Italic

•   Ключови думи на български език, на нов ред ключови думи на английски език (key words): Size 10 pt; Justified;
Font Style: Italic (следва 1 празен ред)

•   Основен текст: Size: 12 pt; Justified

•   Таблици: Номерирани с арабски цифри над тях,
с центрирано наименование, Font Style: Bold; (над и под тях се оставя 1 празен ред)

•   Фигури: Номерирани с арабски цифри и центрирано наименование под тях, Font Style: Bold; (над и под тях
се оставя 1 празен ред)

•   Цитиране: Под линия, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1,2,3 …

•   Представяне на доклада на конференцията – PowerPoint презентация до 12 минути

•   Работни езици – български и английски език

Организационният комитет си запазва правото да публикува докладите, представени от авторите
на конференцията и отговарящи на посочените изисквания.

Таксата за участие е в размер на 120 лв.

Сметка за превеждане на таксата:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

Основание за плащане: такса за участие в научна конференция и име на участника.

Срок за плащане на таксата за участие: 30.09.2019 г.