Конференция - Катедра "Икономикс" - УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 02 юни 2015 10:08

Изисквания


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ: 

 • Всеки автор депозира един доклад.
 • Онлайн заявката и резюмето на доклада (в размер до една стандартна страница) се подават на адрес:

www.unwe.bg/economics-conference_2015 в специалното меню "Заявка за участие".

 • Докладът се изпраща в електронен вариант на: m_pecheva@unwe.bg
 • Максимален обем: 10 страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние – 1,5.
 • Page Setup: Top – 2,5; Bottom – 2,5; Left – 2,5; Right – 2,5; Paper Size – A4.
 • Заглавие: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред).
 • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (съавторите): Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered.
 • Месторабота: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered; (следва 1 празен ред).
 • Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.
 • Таблици: Номерирани с арабски цифри над тях, с центрирано наименование, Font style: Bold; (над и под тях се оставя 1 празен ред).
 • Фигури: Номерирани с арабски цифри и центрирано наименование под тях, Font style: Bold; (над и под тях се оставя 1 празен ред).
 • Цитиране: Под линия, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, 3 …
 • Представяне на доклада на конференцията - PowerPoint презентация до 12 минути.

 

Таксата за участие е в размер на 80 лв.

Сметка за превеждане на таксата:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС 

Основание за плащане: Такса за участие в конференция на катедра „Икономикс“ и име на участника.