Център за статистически изследвания на УНСС

Обновено: сряда, 01 февруари 2012 10:55

История

1. Хронология на дейността на Центъра за статистически изследвания /ЦСИ/ към УНСС

 

ЦСИ е създаден от ръководството на УНСС чрез поредица Решения на РС и АС, както следва:

Първо. С Решение на РС от 12.12.2001 г., т.14, се дава съгласие кабинет 2063 да се предостави, с цел материално-техническо осигуряване, на създаващия се ЦСИ за осъществяване на системно анкетиране на сту­денти, академичен и административен състав по въпроси, свързани с качеството на учебната работа, условията за осъществяване на научно-преподавателската дейност и други актуални проблеми на Университета.

Второ. С Решение на РС от 30.01.2002 г., т.16, се задължава замест­ник-ректора по НИД на УНСС да внесе в АС Проект за Правилник на ЦСИ към УНСС-София.

Трето. С Решение на АС от 27.02.2002 г., т.2, е утвърден Правилник за устройството и дейността на ЦСИ.

Четвърто. С Решение на РС от 24.07.2002 г., т.3, се възлага на ЦСИ системното анкетиране на студенти, преподаватели и служители относно проблемите на Университета.

Пето. Със Заповед на Ректора на УНСС 2362 / 26.11.2002 г. за Директор на ЦСИ към УНСС е назначен доц.д-р Валентин Димитров Гоев.

 

2. Предмет на дейност на ЦСИ

 

Съгласно Правилника за устройството и дейността на ЦСИ, чл.1, ал.2, ЦСИ е обслужващо звено по смисъла на чл.25 ал.3 от ЗВО и чл.14 от Правилника за дейността на УНСС. Съгласно чл.2 ал.1 от Правилника за устройството и дейността на ЦСИ, той има за предмет на дейност:

 • Извършване на статистически изследвания с теоретичен и приложен характер
 • Трансфер на знания и опит в областта на статистиката и иконометрията
 • Провеждане на анкетни проучвания
 • Оказване на методологическа и методическа помощ на звената в УНСС при организирането и провеждането на анкетни проучвания относно качеството на обучение
 • Създаване на информационна база със статистически данни
 • Създаване на условия за осъществяване на студентска научно-изследователска дейност
 • Организиране на научни форуми
 • Консултантска дейност и други подобни.

Съгласно чл.4 от същия Правилник ЦСИ може да установява само­стоятелно връзки и да извършва съвместна дейност с български и чужде­странни юридически и физически лица по предмета на своята дейност съгласно действащото законодателство на Р.България и Правилника на УНСС. Съгласно чл.6 ал.2 от същия Правилник ЦСИ ползва материално-техническа база, предоставена от УНСС по установения ред. В тази база се включват и 19 компютърни конфигурации, представляващи дарение от Българска Народна Банка и XXXIX-то Народно Събрание за катедра “Статистика и иконометрия” на УНСС.

 

3. Дейност на ЦСИ към УНСС за периода 2003-2007 г.

 

Първо. В изпълнение на Решение на РС от 14.05.2003г., т.5, е проведено анкетно проучване със студентите от спец. ”Туризъм” относно актуалните проблеми на обучението по специалността. Анкетирани са около 150 студенти.

Второ. През м.септември 2003г. бе проведен курс за повишаване на квалификацията на служители на Националния статистически институт, представляващ външна поръчка за ЦСИ към УНСС по договор с НСИ като възложител. Обучението бе проведено в компютърната учебна зала 2064 с участието на 20 курсисти от НСИ.

Трето. В изпълнение на Решения на РС от 15.10.2003г., т.3, и на РС от 22.10.2003г., т.8, е проведено представително извадково изследване под формата на анкетно проучване по въпросите на качеството на обучение в УНСС. Анкетирани са над 1000 студенти.

Четвърто. В изпълнение на изискванията на ЗВО и усъвършенстване на системата за управление на УНСС, въз основа на Възлагателна Заповед № 490-А/09.03.2005 г. на Зам.-Ректора по НИД на УНСС, чрез свое офици­ално писмо Комисията за подготовка на институционалната акреди­тация на УНСС възлага на ЦСИ провеждане на социологически изслед­вания сред следните 5 целеви групи:

 • Студенти в УНСС
 • Академичен състав на УНСС
 • Административен състав на УНСС
 • Завършили студенти
 • Работодатели на завършили студенти

Като основна задача на изследването е определено измерването на удовлетвореността на посочените целеви групи от състоянието и дейността на УНСС, както и разкриването на факторната обусловеност на тази удовлетвореност, с поставяне на основен акцент върху учебната дейност на Университета. Поставя се изискване изследванията да бъдат проектирани с оглед тяхното ежегодно извършване и създаване на база данни от резул­тати за целите на сравнителния анализ.

Провеждането на петте анкетни проучвания е изпълнено в срок, като обобщената информация и резултатите са предоставени на Комисията за подготовка на институционалната акредитация и на ръководство на УНСС.

Пето. През м.януари 2006г. бе проведен специализиран курс за обучение относно потенциала на статистическия програмен продукт “ДевИнфо”, разработен от UNICEF, с експерти на Националния статистически институт, представляващ външна поръчка за ЦСИ към УНСС по договор с НСИ като възложител. Обучението бе проведено в компютърната учебна зала 2064 с участието на 20 курсисти от НСИ.

Шесто. Проект на тема “Скритата икономика в България: Актуални оценки в периода на европейската интеграция”, подготвен от екип на ЦСИ, участва в конкурс за научноизследователски проекти в УНСС през 2006 г. и е включен в изследователската програма на УНСС за периода 2006-2008 г. Към момента е успешно приключен първия етап на проекта и се под­готвя финализирането на втория етап (м.10.2007г.).

 

Освен за посочените изследвания, ЦСИ е на разположение на ръко­водството на УНСС, на съответните управленски органи на Университета, и на целево формирани изследователски колективи,

 • за методическо подпомагане и/или провеждане на изследвания, изискващи използване на статистически инструментаруим за обработка и анализ на резултатите,
 • необходими за информационното осигуряване на вземането на обос­новани управленски решения в изпълнение на конкретни изисквания на ЗВО и други нормативни актове.