Център за изследователски и образователни проекти

Обновено: сряда, 11 декември 2013 13:41

Екип

   

Проф.д.ик.н. Станка Тонкова

Директор

Образование: Икономист, доктор на икономическите науки (2003) - Университет за национално и световно стопанство , София (България); пост–докторска специализация (2005 – 2006) - Университет Пиер Мендес, Гренобъл (Франция); доктор по икономика (1976) - Икономически институт към БАН (България); Магистър по счетоводство (1970) – Стопанска академия „Димитър Ценов“ , Свищов (България).

Ръководител на катедра „Стратегическо планиране“ към Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов (България )(2005 – 2007); Гост – професор в университета "Пиер Мендес“, Гренобъл (Франция) . В момента заема  позициите на: Директор на „Център за изследователски и образователни проекти" (ЦИОП) и професор в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране към УНСС, както и председател на икономическия и управленски комитет на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет.

Представител на УНСС в Третата кохорта на „Институционална стратегическа група за човешки ресурси“ на ЕК.

Член на: Международна Франкофонска изследователска мрежа PJV; Съюз на учените в България, Научно – технически съюз (Икономически профил).

Член на научния съвет на: Мениджмънт и Управление – бизнес територии и фирми, Международна научна мрежа от документи - Гренобъл (Франция); Списание за управленска култура CIMEX (издавано два пъти годишно) – Яш (Румъния);  Бизнес изследвания – Братислава (Словакия).

Автор на над 100 публикации в областта на:Регионалната политика, Регионално стратегическо планиране, Макроикономически анализи.

Д-р Росица Велинова

Разработка и изпълнение на проекти

Инженер – химик,  Пост–докторска специализация (1993) – Университет Париж XII, Вал де Марн, Париж (Франция); доктор по технически науки (1992) – Химикотехнологичен и металургичен университет, София (България); магистърска степен по инженерна химия (1997, завършена с отличие) - Химикотехнологичен и металургичен  университет, София (България).

Опит в изготвянето на проектни предложения за: Седма рамкова програма, ЕСФ, ЦЕИ, COST(Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите), Международен фонд Вишеград, Финансов механизъм на ЕИП, Юнеско, Съвета на Европа; координация на проекти финансирани от национални и международни програми, комуникация с национални и чуждестранни институции и партньори; задълбочени познания по: Международно управление на мобилността, инструменти за мобилност (Европейска квалификационна рамка,  Европейска система за трансфер на кредити, Приложение към дипломата), чуждестранни образователни системи, академично признаване на квалификациите отнасящи се  до висшето образование.

Независими изследвания в областта на академичното признаване и мобилността.

Жанет Калчева

Разработка и изпълнение на проекти

Икономист, Бакалавър  специалност „Прогнозиране и планиране“(2013) – Университет за национално и световно стопанство, София (България)