Център за правни изследвания към УНСС

Обновено: вторник, 06 февруари 2018 14:40

За Нас

Центърът за правни изследвания към УНСС е създаден с решение № 8/13.12.2017 г. на Академичния съвет на УНСС.

Основните цели на Центъра са:

 1. да подпомага провеждането на научни изследвания и създаване на научни разработки в областта на правото;
 2. да подпомага развитието на практиката чрез осигуряване на продължаващо обучение в областта на правото;
 3. да развива нови знания и умения, с което да се повиши потенциалът на съвременното познание в областта на правото;
 4. да подпомага   интегрирането  на   науката,   обучението   и   практиката у нас към европейските и световните достижения в областта на правоприлагането;
 5. да  подпомага  решаването на проблеми на практиката и за повишаване на квалификацията на практикуващите юристи.

За постигане на целите Центърът осъществява следните дейности:

 1. извършване на научни изследвания с теоретичен и приложен характер в областта на правото;
 2. организиране и провеждане на курсове за практикуващи юристи и други лица в областта на правото;
 3. разработване и участие в национални и международни проекти в посочената област;
 4. провеждане на научни конференции и семинари;
 5. оказване на консултантска помощ;
 6. обмен на информация с други Висши училища и научни и професионални организации;
 7. осъществяване на съвместна дейност по научни изследвания, организиране и/или провеждане на следдипломно и продължаващо обучение за нуждите и/или съвместно с други научни звена, образователни структури, сдружения с нестопанска цел, държавни или общински органи и др.;
 8. подпомагане издаването на научното списание „Бизнес и право“.