Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: понеделник, 12 септември 2016 13:30

Прием

Прием Бакалаври

Прием Магистри

Записване

 

Документи и такси

 

 1. Регистрационна карта - 
 2. Лична карта и копие от нея;
 3. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит.
 4. Диплома за средно образование- оригинал и копие от нея

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

МИНИМАЛЕН ВХОДЯЩ БАЛ "ДОБЪР" ОТ СРЕДНИЯ УСПЕХ

 • КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА ТАКСА-  50 ЛВ

Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС    

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.

Внесената такса не се връща.

Кандидат-студенти, които ще участват в класирането с оценката от предварителен изпит и не заявяват конкурсен изпит по време на редовната изпитна сесия не заплащат такса!

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

 • инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 % - представят решение на ТЕЛК;
 • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
 • кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
 • близнаци - акт за раждане;
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.