Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: събота, 28 март 2015 10:20

Записване

- See more at:  

Записване на новоприети студенти

Чл. 39. (1) Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявения график.

(2) Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.

Чл. 40. При записване кандидат-студентите представят следните документи:

  1. документи за записване на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС);
  2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента;
  3. две снимки с паспортен формат;
  4. оригинал и ксерокопие на диплома за завършено средно  образование;
  5. документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение -  дистанционна град Пловдив

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

BG03BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Титуляр: УНСС

Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента.

За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУ­ЧЕНИЕ- град Пловдив