Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: понеделник, 22 януари 2018 13:19

Такси за обучение

 Отнася се за всички студенти в ОКС"Бакалавър"

За записване и получаване на учебни материали  за летен семестър на уч. 2017/2018г.
със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса
от 12.02.2018 г. до 28.02.2018 г. / ЗАДЪЛЖИТЕЛНО/
Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Семестриалните такси за обучение на студентите срещу заплащане в ОКС"бакалавър" по всички специалности в РЦДО гр. Пловдив е в размер на 231 лв.