Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: сряда, 14 февруари 2018 15:28

Същност и предимства

Дистанционната форма на обучение е резултат от промяна в представите за съвременното обучение:

  • Развитието на нова образователна култура, която подържа постоянен достъп до обучението и квалификацията на всеки желаещ;
  •  Отхвърляне на множеството бариери, свързани с времето и мястото на обучение;
  •  Предоставяне на качествено нови услуги и ресурсно обезпечение на образователния процес, които отговарят на специфичните потребности на всеки конкретен студент. 

Предимства на дистанционната форма на обучение

Дистанционната форма на обучение е утвърдена образователна технология, с традиции в магистърските програми, които позволяват тя да се приложи и при обучението  в образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

Поради своята адаптивност и гъвкавост към бюджета на времето, дистанционното обучение е подходящо за работещите хора, за майки с малки деца, за живеещите в региона и близо до него, за лицата в неравностойно положение и групите със  специфични образователни потребности. Тя е изцяло равнопоставена на редовната форма на обучение: и по съдържанието на учебните планове, и по присъждания брой кредити, и по издаваната диплома, и отговаря изцяло на Наредбата за държавни изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.

Дистанционното обучение съчетава елементи на електронното обучение с присъствени занятия, които се провеждат само в съботни и неделни дни в сградата на КИА – гр. Пловдив. Хорариумът за присъственото обучение е редуциран на 30 на сто от този за редовната форма. Обучението се осъществява на модулен принцип – след лекциите по дадена учебна дисциплина, следват упражнения. Важна предпоставка за успех е изградената в обучаваните система от умения и навици за самостоятелна работа с учебните материали, които се получават в пакет в началото на всеки семестър.

Студентите в образователно-квалификационната степен “Бакалавър” заплащат държавна семестриална такса 231 лв. , студентите в образователно-квалификационна степен "Магистър" заплащат семестриална такса - 800 лв.  В нея са включени и специално разработените учебници и допълнителни учебни материали на хартиен и/или електронен носител; мултимедийни и интерактивни презентации; практически ориентирани казуси; курсови проекти и задачи за самоподготовка; примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп.

За първи път Центърът ще извърши прием по документи за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години.

  За допълнителна информация:

Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13,

Колеж по икономика и администрация (КИА)

тел. 032 345 619; 0882 392 749,

Милена Иванова

София 1700, УНСС

тел. 02 8195612, 02 8195701

 e-mail: rcdo_plovdiv@unwe.bg