Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: вторник, 25 юни 2019 11:53

Финанси, счетоводство и контрол

 

 

Катедра „Финанси“

Катедра „Счетоводство и анализ"

Катедра „Финансов контрол“

СЪОБЩЕНИЕ

 

За студентите четвърти курс специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ – дистанционно обучение, РЦДО – Пловдив

Във връзка с изпита по учебна дисциплина № 45 от учебния план на специалността, записана като „Практика преди дипломиране“, която носи четири кредита, съобщаваме следното:

Изпитът ще се признава и оценява по представени в кабинета на техническия сътрудник при РЦДО - Пловдив служебна бележка за проведената практика и курсова работа (доклад) в обем от 15-25 стр., по една от следните примерни теми:

  1. Организация на счетоводството в предприятието
  2. Счетоводна политика на предприятието
  3. Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на предприятието.
  4. Вътрешен финансов контрол в предприятието
  5. Финансов и данъчен контрол
  6. Инвентаризация на активите и пасивите на предприятието
  7. Счетоводни документи и счетоводни програми
  8. Друга тема по избор

Краен срок за представяне: 27.05.2019 г.

Отговорник за практиката е ръководителят на спецсеминара – проф. д-р Емилия Миланова.

 

На Държавен изпит се явяват само студенти положили всички семестриални изпити!!!

На студентите, които ще се явявят на Държавен изпит през месец юли......2019 г. трябва да:

1, Изпратят заявление за явяване 3а  Държавен изпит от01.06.2018 г. на е- mail: rcdo_plovdiv@unwe.bg

Заявлението може да изтеглите от тук

2. От 16.06.2019 г. до 01.07.2019 г. да дойдат в РЦДО- гр. Пловдив за подписване на бланки с оценки. / Следете дали са ви нанесени всички оценки в електронната система/ Бланките се подписват лично от всики студент!!!

3. Носете две снимки паспортен формат /за диплома/