Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: понеделник, 27 май 2019 11:44

Информационно табло

 

Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Катедра „Финанси“

Катедра „Счетоводство"

Катедра „Финансов контрол“

СЪОБЩЕНИЕ

 

За студентите четвърти курс специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ – дистанционно обучение, РЦДО – Пловдив

Във връзка с изпита по учебна дисциплина № 45 от учебния план на специалността, записана като „Практика преди дипломиране“, която носи четири кредита, съобщаваме следното:

Изпитът ще се признава и оценява по представени в кабинета на техническия сътрудник при РЦДО - Пловдив служебна бележка за проведената практика и курсова работа (доклад) в обем от 15-25 стр., по една от следните примерни теми:

  1. Организация на счетоводството в предприятието
  2. Счетоводна политика на предприятието
  3. Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на предприятието.
  4. Вътрешен финансов контрол в предприятието
  5. Финансов и данъчен контрол
  6. Инвентаризация на активите и пасивите на предприятието
  7. Счетоводни документи и счетоводни програми
  8. Друга тема по избор

Краен срок за представяне: 27.05.2019г.

Отговорник за практиката е ръководителят на спецсеминара – проф. д-р Емилия Миланова.

 

ВАЖНО!!!

 

Промяна в регистрацията в http://m-learning.unwe.bg  за студентите в дистанционна форма на обучение

1, Потребителско име - факултетен номер

Парола- първите шест цифри от ЕГН

2, След като студентът влезе в системата "m-learning", задължително трябва да попълни имейла си и града по местоживеене в личния си профил

з, Стъпка 3 и 4 погледнете в прикачения файл най- долу

 

 


Прикачени файлове:

image/pjpeg мудъл.jpg - 238 KB