Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 12 юни 2016 11:24

СКПБ - 2 сем.

12.06.2016 г.
ОКС 'Магистър след ПБ', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4
семестъра 2015 - 1
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър
Спецкурс по счетоводство в И проф. Даниела Фесчиян 04.06.2016 09:00 - - 303
публичния сектор
Анализ на финансовите отчети на И проф. Даниела Фесчиян 04.06.2016 09:30 - - 303
финансови предприятия
Контрол в банковите и небанковите И доц. Емил Асенов 04.06.2016 10:30 - - 403
институции
Стандартизация в счетоводството И ас. Борислав Боянов 12.06.2016 09:00 - - 303
Поправителна сесия 2 - ри семестър
Спецкурс по счетоводство в ПИ проф. Даниела Фесчиян 26.06.2016 09:00 - - 303
публичния сектор
Анализ на финансовите отчети на ПИ проф. Даниела Фесчиян 26.06.2016 09:00 - - 303
финансови предприятия
Стандартизация в счетоводството ПИ ас. Борислав Боянов 26.06.2016 09:00 - - 403
Поправителна годишна сесия 2 - ри семестър
Спецкурс по счетоводство в ПГ проф. Даниела Фесчиян 02.07.2016 09:00 - - 303
публичния сектор
Анализ на финансовите отчети на ПГ проф. Даниела Фесчиян 02.07.2016 09:00 - - 303
финансови предприятия
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари