Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 14 май 2018 15:58

Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър"

Студентите-бакалаври се обучават в две професионални направления, включващи три специалности:

 

по ред 

  Професионални направления        

                ОКС"Бакалавър"                       

1.

Професионално направление

"Администрация и управление"

1.1. Мениджмънт и администрация

2.

Професионално направление

"Икономика"

2.1. Икономика

2.2. Счетоводство и контрол


Сфери за реализация 

Специалност ИКОНОМИКА: В тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката. Завършилите студенти могат да работят като специалисти в стопански организации, държавни институции, неправителствени организации, в сферата на инвестиционната, фискалната и паричната политика, политиката на доходите, валутно-финансовите операции, експерти и ръководители в изследователски и консултантски организации, специализирани агенции, финансови и банкови институции, правителствени, неправителствени и международни икономически организации.

Специалност СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ: Тази специалност подготвя специалисти за стопанската, непроизводствената и финансовата сфера. Завършилите имат възможности за успешна реализация като експерти в дружества, корпорации, холдинги, публичната администрация, производствени и финансови инситуции, банки, застрахователни дружества, предприятия от публичния сектор.

Специалност МЕНИДЖМЪНТ И АДМИНИСТРАЦИЯ: Подготвя квалифицирани специалисти по управление на местни и държавни структури и стопански бизнес. Завършилите могат да работят като ръководители на различни управленски нива, функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирми, съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопански организации (фирми), консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми, специалисти по управление и администрация в местни държавни управленски структури.