Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Прием магистри в РЦДО - Хасково

вторник, 05 януари 2016 16:21 /
Начало:
Край:
сряда, 20 януари 2016
Място:
РЦДО - Хасково
Подробности:

Започна приемането на КАНДИДАТ-МАГИСТЪРСКИ документи в Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково. 

Прием на документи за магистър след ОКС "Бакалавър" или ОКС"Магистър" 

         - от 07.12.2015 г. до 20.01.2016 г. 

  • Кандидат-магистърски тест - 23.01.2016 г. в РЦДО - Хасково.
  • Обявяване на резултатите - 26.01.2016 г.
  • Обявяване на класиране - 28.01.2016 г.
  • Записване на новоприети студенти - от 29.01.2016 г. до 05.02.2016 г.
                   Необходими документи:  
  • Диплома за завършено висше образование - оригинал и копие (бакалавър и/или магистър) или уверение (ако дипломата не е издадена), в което да са посочени среден успех от следването, успех от дипломирането, специалност, професионална квалификация и дата на дипломиране. Средният успех от следването трябва да бъде минимум "Добър" 3.50;
  • Лична карта - оригинал и копие;
  • Документ за платена такса за изпит 50 лв.по сметка в "Тексимбанк";
  • Попълва се плик-молба на място.

             ЧПБ "ТEКСИМ" АД,

              BIG: TEXIBGSF,

             IBAN: BG95TEXI95453110537701

Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание на плащане" се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.