Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 13 март 2019 10:56

Дистанционно обучение

Дистанционната форма на обучение е въведена в Университета за национално и световно стопанство през учебната 1997/1998 година. По проект на PHARE е разработена първата българска университетска магистърска програма по “Международни икономически отношения”, която изцяло се реализира чрез съвременната дистанционна технология за обучение. Впоследствие са разработени и други програми по международни проекти.

cde-haskovo_43177_parvi_260915_8.jpg

В Регионалния център на УНСС в Хасково се предлагат специалности само в дистанционна форма на обучение. Продължителността на обучението във всички специалности е осем семестъра (четири години). Присъствените занятия по всяка дисциплина се провеждат под формата на лекции и упражнения. Техният хорариум съответства на 30% от този за редовна форма на обучение. 

Студентите получават:

  • специално разработени учебници и учебно-методични материали на хартиен или на електронен носител;

  • мултимедийни и интерактивни учебни материали на електронен носител;

  • разположени на специален сървър допълнителни материали за обучение и самоподготовка, включващи: кратко представяне на преподавателския екип, учебна програма, допълнителни материали, свързани с учебната дисциплина, препоръчителна литература на български и чужди езици, примери за решени казуси и курсови задачи, информация за начина на формиране на крайната оценка по дисциплината, която е комплексна, и др.