Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 07 май 2021 13:51

Редовни изпити и класирания

Уважаеми кандидат-студенти,

Срок за подаване на документи за класиране и участие в редовната изпитна сесия: 

от 14 юни до 29 юни 2021 г.


В РЦДО ХАСКОВО се приемат документи и на кандидат-студентите за УНСС - София

ГРАФИК
за провеждане на редовните изпити за учебната 2021/2022 г., м. юли

Изпит

Дата

Начален час

Български език и литература

2 юли (петък)

9.00 ч.

История на България

4 юли (неделя)

9.00 ч.

Математика

4 юли (неделя)

14.00 ч.

География на България 

5 юли (понеделник)

9.00 ч.

Кандидат-студентите се явяват в определените сгради и зали не по-късно от 8.30 ч.
(когато изпитът започва от 9.00 ч.) и не по-късно от 13.30 ч. (когато изпитът започва от 14.00 ч.)
и задължително носят компютърната разпечатка с входящия номер и документ за самоличност (лична карта).

СРОКОВЕ
за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

8 юли

обявяване на първо класиране с резерви

9 юли - 12 юли

потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите

14 юли

обявяване на второ класиране с резерви

15 юли - 17 юли

записване на класираните

20 юли

обявяване на трето класирне

21 юли - 23 юли

записване на класираните

26 юли - 28 юли

допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места

30 юли

обявяване на допълнителното класиране

2 август - 4 август

записване на класираните

Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват изнесената информация за класиранията,
потвърждаването, записването и да спазват посочените срокове.


Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класирания

В РЦДО – Хасково се подават следните документи за участие в редовните изпити и класиране:

1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).

2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата след сверяване с ксерокопието се връща на кандидат-студента.

3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от МОН (оригинал и копие).

4. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС.

5. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен курс в същото професионално направление/специалност и в същото висше училище.

6. Състезателна карта (по образец, валиден само за УНСС).

7. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.

8. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.

9. Вносна бележка за платена такса за участие в кандидатстудентски изпит/и и класиране:

  • за един изпит – 50 лв.
  • за всеки следващ изпит в изпитната сесия – 20 лв.
  • класиране по документи (вкл. кандидатите със сертификат) – 50 лв.

Кандидат-студенти заплатили такса за кандидатстуденстки изпит/и не заплащат такса за участие в класирането.


РЦДО - ХАСКОВО

 „ТЕКСИМБАНК“:

BIG:TEXIBGSF

IBAN:BG95TEXI95453110537701

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

Внесената такса не се връща.

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
  • кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
  • близнаци - акт за раждане;
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или със заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.


Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Адрес: Хасково, бул. "България" 168
Телефони: 038/62 33 54 и 038/66 45 57
Работно време: Понеделник-Петък от 9.00 ч. до 16.00 ч.