Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: събота, 04 юли 2020 8:40

Редовни изпити и класирания

Уважаеми кандидат-студенти,

Първото класиране ще бъде обявено на 7 юли (вторник).

От 8 юли до 11 юли тези от Вас, които са класирани, могат да се запишат или да потвърдят участието си във второ класиране.

МНовоприетите студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център. Необходими документи.

При записване се представят следните документи:

  1. Диплома за средно образование – оригинал, който след сравняване се връща на притежателя.
  2. Две снимки с формат 3,5/4,5 см.
  3. Документи за записване на новоприети студенти по образец на УНСС с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване.
  4. Лична карта, която след проверка се връща на студента.
  5. Медицинско удостоверение от личния лекар.
  6. Документ за внесена такса за обучение, преведена по банков път в клон на всяка търговска банка по банковата сметка на РЦДО Хасково:

РЦДО - ХАСКОВО

 „ТЕКСИМБАНК“:

BIG:TEXIBGSF

IBAN:BG95TEXI95453110537701

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват

ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.

За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".

При записването си студентите получават факултетен номер.

ОТ СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСИ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ:

  • кръгли сираци до 26 години
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%
  • военноинвалиди
  • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция

Изброените по-горе категории студенти, приети в дистанционна форма на обучение, заплащат 30% от съответната семестриална такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Записването на студентите става лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което остава неразделна част от документите за записване на студента.

 Студенти, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.

ГРАФИК

за провеждане на редовните изпити 

 за учебната 2020/2021 г., м. юли

Изпит

Дата

Начален час

(хартиен носител)

Български език и литература

2 юли (четвъртък)

9.00 ч. и 14.00 ч.

История на България

4 юли (събота)

9.00 ч.

Математика

4 юли (събота)

14.00 ч.

География на България 

5 юли (неделя)

9.00 ч.

Кандидат-студентите се явяват в определените сгради и зали

не по-късно от 8.30 ч. (когато изпитът започва от 9.00 ч.)

и не по-късно от 13.30 ч. (когато изпитът започва от 14.00 ч.)

и задължително носят компютърната разпечатка

с входящия номер и документ за самоличност (лична карта).

5.К

СРОКОВЕ
за етапите на класиране, потвърждаване и записване на студентите

7 юли обявяване на първо класиране с резерви
8 юли - 11 юли

потвърждаване или записване на класираните и потвърждаване на резервите

14 юли обявяване на второ класиране с резерви
15 юли - 17 юли записване на класираните
21 юли обявяване на трето класиране
22 юли - 24 юли записване на класираните
27 юли - 29 юли допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места
31 юли обявяване на допълнителното класиране
3 август - 5 август записване на класираните

Кандидат-студентите са длъжни лично да проверяват изнесената
информация за класиранията, потвърждаването,
записването и да спазват посочените срокове.


Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Адрес: Хасково, бул. "България" 168
Телефони: 038/62 33 54 и 038/66 45 57
Работно време: Понеделник-Петък от 9.00 ч. до 16.00 ч.