Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 06 февруари 2024 8:50

Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково

cde-haskovo_3dae0_girl.jpg

Регионалният център на УНСС в Хасково приема студенти в ОКС "Бакалавър" в следните специалности:

 • Икономика
 • Счетоводство и контрол
 • Мениджмънт и администрация

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

За прием в РЦДО-Хасково се признават ОЦЕНКИТЕ ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ), както следва:

За завършилите средно образование в периода 2022 до 2024 година:

  • оценката от ДЗИ по български език и литература;
  • оценката от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас по профилиращите учебни предмети български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, информатика, информационни технологии или предприемачество;
  • оценката от ДЗИ върху общообразователна подготовка по учебния предмет математика, изучаван в XI и в XII клас (за лицата, които не са изучавали математика като профилиращ предмет, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след ХII клас);
  • оценката от задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), по специалности от области на образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (Приложение 3).

За завършилите средно образование в периода от 2008 до 2021 година – оценката от ДЗИ по български език и литература, математика, история и цивилизация или география и икономика;

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на ДЗИ (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Кандидат-студентите могат да се явят и на кандидатстудентски изпит – единен приемен изпит (ЕПИ) или на предварителен изпит във формат ДЗИ по български език и литература, организиран от УНСС в партньорство със специализиран образователен център, осъществяващ подготовка на кандидат-студенти. При образуването на състезателния бал за класиране се взема по-високата оценка от ДЗИ или от изпити в УНСС.

ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ (електронен на компютър), провежда се в УНСС-София

Провежда се под формата на тест – 80 въпроса от затворен тип с посочени пет възможни отговора за всеки въпрос, само един от които е верен.
Състои от две части – обща и специална, които включват три модула.

І. Обща част:

ІІ. Специална част – по избор (40 въпроса):

Продължителността на изпита е 3 (три) астрономически часа и се провежда на място в Тестовия център на УНСС. 

Примерни кандидатстудентски изпити.

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ИЗПИТ във формат ДЗИ се провежда по български език и литература или география и икономика по правилата за провеждане на ДЗИ, утвърдени от МОН: https://www.mon.bg/bg/32


УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, отговарящи на следните условия:

1. да притежават диплома за средно образование, която им дава право да продължат обучението си във висшите училища;

2. да имат минимален входящ бал „добър“, формиран от средния успех от дипломата за завършено средно образование.

Изпълнението на условието за минимален входящ бал по т. 2 се изисква при подаването на документи за участие в класирането, а не за участие в предварителните изпити.

Когато в дипломата за средно образование не е вписан средният успех, кандидатите представят удостоверение с изчислен среден успех, подписано от директора на училището, издало дипломата.

Граждани на държави - членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство се приемат за студенти при условията и по реда за българските граждани.

Право да кандидатстват по реда и условията, установени за български граждани, имат и следните лица:

1. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Р България.

Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.

2. Чужденци от българска народност, постоянно живеещи в чужбина. Българската народност се удостоверява по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

3. Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци, който се удостоверява със съответния документ.

Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след признаване на средното им образование при регламентираните за това условия и ред. Кандидатите, представят при кандидатстването удостоверение за признато средно образование, издадено от МОН или регионалното управление по образование (РУО) по местоживеене, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата.

Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата, и придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-ква­лификационна степен. Те могат да кандидатстват за платена форма на обучение.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ИЗПИТИ (ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ)