Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 08 април 2017 10:16

Такси за обучение

Семестриални такси за обучение в ОКС "бакалавър" на студентите в РЦДО-Хасково

Направления:

Дистанционно обучение

Икономика и бизнес

231.00 лв.

Финанси, счетоводство и контрол

231.00 лв.

Администрация и управление

231.00 лв.

Таксата за обучение се внася по банков път - в Банка "ТЕКСИМ-БАНК" АД Хасково по банкова сметка:

BIG: TEXIBGSF; IBAN: BG95 TEXI 9545 3110 5377 01 ; Титуляр: УНСС - "Регионален център за дистанционно обучение" гр.Хасково; Задължено лице (вносител): Трите имена на студента, ЕГН, специалност, Факултетен номер; Основание за плащане: "Такса за обучение" - за съответния семестър.

Тагове: