Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 28 септември 2023 11:12

Допълнителен прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2023/2024 г.

РЦДО Хасково обявява допълнителен прием за платено обучение в ОКС „бакалавър“ през септември т.г. за кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (или от зрелостния изпит по български език и литература за завършилите преди 2008 г.) и за кандидат-студенти, които са положили успешно приемни изпити в УНСС за учебната 2023/2024 г.

• Подаване на документи: от 04.08.2023 г. на място в РЦДО Хасково или онлайн (очаквайте актуална информация за края на допълнителен прием 2023/2024).

Условия за допълнителен прием

Желаещите да участват в допълнителния прием за отделни незаети места за платено обучение трябва да отговорят на следните условия:

 • да притежават диплома за средно образование;
 • да имат оценка от държавен зрелостен изпит (ДЗИ), за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация;

За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература;

или

 • да са положили успешно конкурсен изпит в УНСС;
 • да са първенци от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Подаването на кандидатстудентски документи за допълнителния прием се извършва:

За онлайн подаване на документи е необходимо да се регистрирате, да въведете личните си данни, оценките от дипломата за средно образование и да попълните желаните специалности.

При онлайн подаване на документи, таксата се заплаща в онлайн приложението с банкова карта с 3D верификация.

За информация или възникнали технически проблеми, може да позвъните на номер (02) 8195 753 всеки делничен ден от 14.00 до 16.00 часа или да пишете на имейл: [email protected].

 • В Центъра за прием на документи в УНСС и РЦДО – Хасково, кандидат-студентите подават следните документи:

1. Заявление до ректора (по образец на УНСС – от книжарницата на университета).

2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него).

3. Първенците от организираните състезания и конкурси по решения на АС представят оригинал и ксерокопие на сертификат от УНСС.

4. Състезателна карта (по образец за УНСС – от книжарницата на университета).

5. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26 години, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.

6. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.

7. Вносна бележка за платена такса за участие в класиране по документи (вкл. кандидатите със сертификат) – 50 лв.

Таксата за участие в класирането, при подаване на документи, се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на РЦДО Хасково:

BG95 TEXI 9545 3110 5377 01

Банка: Тексим банк АД - BIG: TEXIBGSF

Титуляр: РЦДО Хасково

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

 

От такса за участие в класиране се освобождават:

а) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% - представят решение на ТЕЛК;

б) военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;

в) кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;

д) близнаци - акт за раждане;

е) лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

 Внесена такса за класиране не се връща.

 

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Документи за записване на новоприети студенти

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по приложения график.

При онлайн записване заплащането на семестриалната такса се извършва само чрез онлайн плащане с банкова карта с 3Д верификация, а не чрез банкови клонове. 

Новоприетите студенти - дистанционно обучение в Регионалния център за дистанционно обучение - Хасково се записват на място в регионалния център. Необходими документи.

При записване се представят следните документи:

 1. Диплома за средно образование – оригинал, който след сравняване се връща на притежателя.
 2. Две снимки с формат 3,5/4,5 см.
 3. Документи за записване на новоприети студенти по образец на УНСС с подробна информация за електронната студентска книжка и заявление за нейното издаване.
 4. Лична карта, която след проверка се връща на студента.
 5. Медицинско удостоверение от личния лекар.
 6. Документ за внесена такса за обучение, преведена по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на РЦДО Хасково:

"ТЕКСИМ-БАНК" АД Хасково по банкова сметка:

BIG: TEXIBGSF; IBAN: BG95 TEXI 9545 3110 5377 01


Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват

ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, ЕГН и ВХОДЯЩИЯТ НОМЕР на студента.

За "основание за плащане" се изписва "ТАКСА за ОБУЧЕНИЕ".

При записването си студентите получават факултетен номер.

 

ОТ СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСИ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ:

 • кръгли сираци до 26 години
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%
 • военноинвалиди
 • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция

Изброените по-горе категории студенти, приети в дистанционна форма на обучение, заплащат 30% от съответната семестриална такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Записването на студентите става лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което остава неразделна част от документите за записване на студента.

 Студенти, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.